You are here

Inminiiqtailinikkut Ilagiiknir Hivumuurutikharnik Hanaqitjutikharnik Aulahimaaqtun

Maassi 20, 2014

Our Mission: "Inuit Economic, Social and Cultural Well-being Through Implementation of the Nunavut Land Claims Agreement" Tuhaayukhaq

NR 14-09 NSP ENG – Qillaminuaq Tuhaqtitauyukhaq

Inminiiqtailinikkut Ilagiiknir Hivumuurutikharnik Hanaqitjutikharnik Aulahimaaqtun

(Qiqaiyaqvia 20, 2014 – Iqaluit, Nunavut) Nunavut Inminiiqtailinikkut Hanaqitjutikharnik ilagiikhimayut ublumi tuhaqtitivaktun atauhiqmik ukiumik hivumurutikharnik hivulliuyuq aulatjutikhaq talvuuna Nunavut Inminiiqtailinikkut Hanaqitjutikharnik Hivumuuritkharniklu. Nunavut Tunngavikkut, Nunavut Kavamangitlu, Palihimatlu, Iqihimalugu Inuuhiq Katimayiingit Hanaqitjutikharnik Hivumuruutikharnik ilagiikharnik aulatitihimayut 2008mi. Tamna hanaqitjutikhaq nuitiqhimayuq 2010mi taimalu hivumuurutikharnik aulaplutik 2011mi.

NTI-kut Angiyuqaanga Cathy Towtongie uqallaktuq hivumuurutikhatq naunaiyainiaqman ilagiiktunut ihivriurutikharnik tapfuminga aulatjutikharnik ublumun, taima iniqtiliqtilutik akhuqnaqtun havaaq taima aulahimaaqniaqtuq ilitugitjutikharnik inminiiqtailinikkut ayungnautigivaktait Nunavunmi atuqhimaaqtaptingnik ublumi.

"Taim ayungnairutiqangituq ihuaqhaiyaangat uminga ayungnautigiyaptingnik, kihimi NTI-kut ilagiingitlu uvani hanaqitjutikharni ilihimayut aulatjutikharhimaarutikharnik piumayugut ikaaknimik ihivriugiangat hivumuurutikharnik, ayuiqhagiangat hunanik iniqhimayaptingnik aulatitiyangatlu ukuat akhuqnaqtun ayuiqhautikhat havaaptingnun taima aulahimaaqniaqtaptingnik hanaqitjutikharnik. Una ilagiikhaqniq akhuqnaqtuq. Aulahimaaqniaqtun nalvaaqhiyaangat ihuaqhaitjutikharnik ikikliyumiqtitiyangat inminiiqtailikharnik Nunavunmi," uqallaktuq Towtongie.

"Piumaluagiyaangit Nunavut Kavamangit ilagiiqatigiyakputlu havagiangat ilaqatigiikluta ilitugipkaiyaangat inminiiqtailinikkut," uqallaktuq Minista Munarhiliqiyikkutni Monica Ell. "Taima ayungnaqyuaqtuq taima Nunavunmiutat ayuqhautihimaaqtun quviahuirutingnik ayugingutingniklu taimalu ikayuutikharnik ilitugitjutikharniklu ilamingnin nunalaanilu hivulliqtinin."

"Havakhimaanginaqtugut ilagiiqatigiyaptingnik Nunvunmiutatlu aulatitiyaangat uminga hanaqitjutikharnik upautiyaangat tautugumayaptingnik Nunavunmik taima amigaitilaanga inminiiqtaihimaaqtunik aadjikiiqatigiyaa ikikliyumiqhimayuqluuniit qullirutingnin Kanatamin tamaini," uqallaktuq Iqihimalugu Inuuhiq Katimayiingit Angiyuqaaq Sandra Kownak.

"Palihimatkut havakhimaaqatiginiaqtait ilagiiqatigiyavut tamaitalu nunalaangit. Amigaitilaanga kihitititjutiit inminiiqtailinikkut Nunavunmi aulahimaaqtuq taima naunaiyaihimaaqhutik aulatitihimaaqhutiklu ihumagiluaqtakharnik munagitjutikharniklu upautitjutikharnik ihuaqhaitjutikharniklu, ikayugiaqaqniaqtavut tapkuat ayungnautiqaqtunik, uqallaktuq Ataniluaq Palihimanik Havaktiat, C/Supt. Lindsey Brine.

Taima aulalihaaliqtilunik havaaqhaqnik talvuuna hanaqitjutikharnik hivumuuruutikharniklu, ilaqatigiingit ilitugipkakhimayut ilihimayamingnik ikayuutikharniklu atuqtaungitun talvuuna ihumaqlungniktunik inminiitailiqinikkut Nunavunmi. Ilauqaqhimayuq, hivumuurutikharnik aulahimaaqpaktugut tamaini aitnguyuni naunaiyagiikhimayut uvani hivumuurutikharni.

-30-

Naunaiqyumigumaguvit talvuuna:

Kerry McCluskey

Aulapkaiyi Tuhaqtitiliqiyuni

Nunavut Tunngavikkutni

Hivayauta: (867) 975-4914 Akiituq: 1-888-646-0006

Tigumiaqta: (867) 222-2893

kmccluskey@tunngavik.com

www.tunngavik.com

 

Ron Wassink

Tuhaqtitiliqiyaangat Ayuittiagiikhimayuq

Munarhiliqiyikkutni

867-975-5710

rwassink@gov.nu.ca

www.gov.nu.ca

 

Jenny Tierney

Ataniqarvingmi Aulapkaiyi

Iqihimalugu Inuuhiq Katimayiingit

Hivyauta: 867-975-3233 ext 226 Akiituq: 1-866-804-2782

jennytierney@inuusiq.com

www.inuusiq.com