You are here

Qikiqtani Aanniarvik

Qikiqtani Aanniarvik

Hivayautaa: (867) 975-8600

Uvaptigut Naunaitkutit

 

QGH-kut 35-nik ikliqaqtuq aanniaqtunut munarhiviuyuq Iqalungni. Aanniakvingat munarhivaktuq 16,000-nguyunik inungnik nunaqaqtunik Qikiqtani (Baffin) Avikturniani, Nunaqaqtuq 12-nik nunalaanik hiamihimayut uan milliyanmik aktigiyumi nunami.

 

Hapkuninga Taaktiliqiviqaqtuq

QGH-kut takuuriviqaqtuq hapkuninga pivvikhaqqautinik:

 •               Uumatiliqivik
 •               Hingaiyanut Taakukhirvik
 •               Uviniliriyikkut
 •               Nukiliriyikkut
 •               Qaritaliqiyikkut
 •               timimiklu, havautiliqiyit
 •               Aniqtiritjutinut Taakukhirvik
 •               Quivingnut Taaktiliqivik
 •               Haunirliqiyit
 •               Nutaranuanut Taaktiliqivik, Uumatiliqivik, Haunirliqiyit, Qaritaliqiyikkut
 •               Alluujikhimayunik Ihivriukhirvik
 •               ENT-kut (Hiutiliqiyikkut, qingaliqiyi, iggialiqiyi ayuittiakhimayuq)
 •               Iyiliqiyikkut

 

Qauyimayakhainik  Aanniaviliakhimayut  Pullaaktunullu


 Tikitquvit ihuakharikhimayumut taakkukhirvikharnut nutaangutqiyanungauyukhauyutit aanniaviup iluani.  Aanniaviliarvingni tuniyakhatit ukuat nutaamik Nunavunmi Aanniartailinirmut Nampaa uvaluuniit ID-mik Naunaitkutikhamik Piksaqaqtumik takupkaklugu.  Naunaikhiyangani havaktimut kinauyaakhangnik titirarianganillu munakhigikharnut.  Aanniavingmut ittiqtitaunirni tuniyauniaktutit ID-mik Naunaitkutikhamik titiraqaqtumik algautingnut iliyakhamik.  Una ID-mik Naunaitkutikhamik titiraqaqtumik algautingnut iliyauhimaniaktuq aannirnaittumik ungavalimaittuq aanniavingmitillutit QGH-mi.  QGH-mi havaktinut ikayuutauniaqtuq havautikharniklu naunaitkutingniklu takuyakhainik ihuaktumik munariyauyarni.

 

QGH-mi Aanniarvik ilittariyauhimayuq aanniarvik . Qillamiuqtunut Igluakaqlutik angmavaktuq 24-ni ikangnini upluq tamaat, upluq tamaat havainiqmi. Ikangniqaqtuq angmavikhanik Hivulliut-Tallimiut 8:30-mit 5:00-mut

 

 Titiraqtitinahuaruvit taaktiliqitjutikhangnik qarititjavat una Nunavunmi Aanniartailinirmut Nampaa titiraqhimayullu havautituqtatit. Ahianirmiutat Nunavunmit tunihiyukhauyut avikturhimanirmik Aanniartailinirmut Nampaa akiliqtuqtauvagiakhanik.

 

 Pulaarumayunut ikangniqaqtut 3:00-mit 8:00-mut.