You are here

Maliganut Atugakhanullu

Maligat munariyait Inuuhiliriiyitkut

 1. Katimayiit Munarinirmun Taimaaktunut Maligaq
 2. Aatlangguktuq Atia Maligaa (Maligaliqiiyitkutlu)
 3. Kiguhiliqiiyitkut Maligaq
 4. Kiguhiliqivinikkut Maligaq
 5. Kiguhiliqiivinikkut Havaaqaqtuq Maligaq
 6. Aanniarutimun Atiliurnirmun Maligaq
 7. Aittuutauyut Niqinik Maligaq
 8. Qilamiurutauyuq Aanniaqtuq Ikayuutikhaa Maligaq
 9. Aanniaqviup Insuurassingga  Munarhiliqiyitkut Inuuhiriknirmunlu Titiqqiviliqinikkut Maligaq
10. Timip Aulatjutait Maligaq
11. Lasiqaqtut Munarhiit Maligaa
12. Katitiviliqinikkut Maligak (Maligaliqiiyitkutlu)
13. Aanniaqtunut Munaqhinik Maligaq
14. Munarhiliqinikkut Havaagiyaat Maligaq
15. Ihumamitigut Aanniaqtailivinikkut Maligaq
16. Hinggaiyaviqinikkut Hanayit Maligaq
17. Munaqhiliqiiyilinikkut Maligaq

Katimatjutighaq Titiraq: Ihivriuqhiyut taapkuninnga Nunavunmi Munaqhiyit Maligait

18. Iiyiliqiiyinut Iikliqtunut Daaktit Ikayuqtiat Maligaq
19. Iiyiliqiiyinikkut Maligaq
20. Havautiliqiiyit Maligaa
21.Ihumatigut Ayuittiaqhimayut Maligaa
22. Aanniaqtailinirmut Maligaq
23. Tupaakutigut Munarinik Maligaq
24. Uumayunik Aanniaqtunut Daaktiit Maligaa
25. Naahaiyiit Inuuyunut Maligaq

 

Inuuhiliriiyitkut Aturuararhait

26. Akunigaaluk Aanniaqtailinirmut Ikayuutit (2016)
27. Tukhiutikhat Aiturutikhatlu Aturuararhaq
28. Aanniaqtut Aullaarutait Maligaq
    Ilanga 6.1 Aanniarviliaqtunut Tingmidjutikhainut Aanniartut (angirutikhaq titiraq)
    Ilanga 6.2 Aanniarviliaqtunut Tingmidjutikhainut Ikajuqtit/nutarannuat (angirutikhaq Titiraq)
    Ilanga 6.3 Uuktuffaarutjutinik (Pijumajaujuq titiraq)

 

    

Takuyaami nutaat Maligaliurhimayut, naqitlugu hamungga