Havaktingit

You are here

Tuukhiutit Atulirumayauyunik – Nutaqanik Paniqhijutinik Nunagiyauyumi Manikhariagani Havauhiuyut

Maassi 07, 2022

Inungnut Tuhaqtitauyuqhaq

Tuukhiutit Atulirumayauyunik – Nutaqanik Paniqhijutinik Nunagiyauyumi Manikhariagani Havauhiuyut

Havakviuyuq Ilagiinut Ikayuutinik pivaliakmata atulirumayauyunik havaakhanik 2022-mit 2023-mut ikayuqtuiyunik nunagiyauyumit nutaqanik pamiqhijutinik havaanik ihuaqhariaganilu hakugikhivaaliriaganilu Inuit igilraat nutaqanik pimiqhijutainik ilihautainik pitquhiriyainiklu.

  • Manikhaqhiugitut timiuyut, katimayit hamliuyunilu timiuyut uuktulaaqtut manikhaakhanik havaani ilaqaqtunik kihiani ukuaginaugitunik: uumaqtigiaqniganik ihumatuniq pitquhiuyulu Inuguijutinik.
  • ikayuqtut mamihaqniqmik inuuhiqatiaqniqmiklu agayuqanit/munaqtinit ilagiyainilu.
  • hakugigharlugin havagutait ilagiiktuni nunallaanilu nutaqqiqinirnun.
  • pivallialiuqluni ikajurutikhanik turaangajunik paapanun.
  • pivallialiuqluni ikajurutikhanik avaliitunun maamanun.
  • pivallialiuqluni pimmarigharluniluunniit angajuqqaangunikkut ikajurutikkut pivikhanik.
  • ikajurlugin pivallialiurniit angajuqqaangunikkut ajuiqhimajakhani.
  • ikajurluni aihimavingnun pulaarnirnik ukuningaluunniit angajuqqaani ajuirharnirnik.
  • ikayugit ikikliyumiqtitiyaangat ilinganiq.
  • ikayuqlutik agikliyaagani nanminik aulaniqaqniqmik.

Uuktuutikhanun, uqaqatigidjavant Myna Kiguktak, Inungnun Ilaupkainikkut Hivulliuqti, uvani MKiguktak1@GOV.NU.CA uvaniluunniit 867-975-5212.

Ihumalutin uukturiami kiqliqaqtuq Maatsi 11, 2022, 5 munggaqqat QIKIQTAALIUP UBLUQHIUTAATIGUT.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigijakhaq:

Tony Canny
Tuhaqtipkainirmut Ajuittiaqhimajuq
Inulirijitkut
867-975-5207
acanny@gov.nu.ca