Havaktingit

You are here

Tukhiutit Piumayunun – Arnat pitquyauninnga pinahaurutit

Niqiliqivik 02, 2018

Inungnut Tuhaqtidjutikhanut

Tukhiutit Piumayunun – Arnat pitquyauninnga pinahaurutit

Inulirijitkut piliqtut uuktuutinik nunallaani hulivikhainnut pidjutihimmaaqhutik ikayuutauyunut arnat pitquyauninnga Nunavunmi.

Havaaqhangit aulayukhat talvuuna Tattiaqnarvia 15, 2018-min, Qiqaiyarvia 31, 2019-mun. Nunalaani aulayukhaq, maniliuqhimangitun havagviingit, nunalaani kuapuraisingit uvaluuniit inungnun uuktugiaqaqtunik piyaanganik maniktaqvikharnik ukuninga katitiqvingitni:

  • Hivuliqtikharnik ayuittiarutingnik:
  • Havaakhaq.
  • Maniliqinirmut inmikkuurniq.
  • Inuuhiringnikkut.
  • Inminikkut.
  • Pitquhikkut qauyimayatuqangit.

Uqarvigilugu Jordanne Amos, Nutaqqat Ilagiiktunullu Ikayuutingit Ningaqhirnirmut Havaakhamut Ikayuqti hivayauta 867-975-5236 qaritauyakkut titiqitlugu JAmos@gov.nu.ca,  aadjiliuqhimayunik uuktuutikhanik maliktakhaniklu, apiqqutikhaqaruffi, ikayuqtikhailiuruffiluuniin iniqtiutikhanik uuktuutikhavit.

Uuktuqtuttuniyukhat itqumayunik naunairutingnik aulayunik tapkuninga Nunavut Maligaliqiyut Titiqiqidjutiliqiyiit, ihuaqqat. Umikvikhaa uukturiangat Niqiliqivik 31, 2018, 5-mungaqqat. EST.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Tracy Wood
Atugakhanut Naunaijaiji
Inulirijitkut
867-975-5207
TWood@gov.nu.ca