Havaktingit

You are here

Tukhiruti Piyumayunun – nunamingnin kivgaqtuqtumin

Januali 06, 2017

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Tukhiruti Piyumayunun – nunamingnin kivgaqtuqtumin

Atuqpaghimaviuk ilinganik hivuliqmi? Piyumavit havagutikhanik atauttikkut turaanganiqarutimun ilingaiyainikkut nunaptikni? Una Nunavunmi Katimayiit Ilingaiyaivallianikkut qinirhiayut nunalaanut kivgaqtuqtughamik katimayikhamik havaktukhaq uqautjinikkut havaknikkut havakvianun katimautilugit kivgaqtugluni uplumiutauyuni atuqpiarutini inuunikkut ilingayukkut.

Havakvik miitiqpaktut atauhirmik tatqiqhiutimi ilaqaqhuni aallanik miitirnirnik qanikliyuummiliraangat huliyauyukhat. Piyauhimaguvit, miitirnikkut akiliuhiaqtauhunguyutit tunitjutihimanirnun.

Uuktuqtut titiraquyauhimayut titiraqmik naunaiyaqlugu piyumaniit hivayautilluunniit Tracy May uvani 867-975-5212 naunaiyaqlugu huuq ilauyumayutit havakvikmun, qanuqtullu tunihiyaaqtut havaknirninginnun katimanirmut. Umikvikhaa uukturiami Ubluqtuhivia 30, 2017.

Apiqhuutiqaqqit? Titiqqiluta qaritauyakkut Tracy May uvuga TMay@gov.nu.ca qaritauyakkut takuyakturvianulluunniit www.makiliqta.ca.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Megan Blair
Tuhagakhanut Ayuittiaqhimayuq
Tuhapkaiyi Inuuhiliqiyit
867-975-5250
MBlair1@gov.nu.ca

Kerry McCluskey
Inuuhiliqiyit
Nunavut Tunngavik Inc.
867-975-4914
kmccluskey@tunngavik.com