Havaktingit

You are here

Tukhiruti Piyumayunun – inulramirnullu uqaqtikhaanik

Januali 06, 2017

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Tukhiruti Piyumayunun – inulramirnullu uqaqtikhaanik

Ukiuqaqqit akunngani 16min 24 mun Piyumavit havagutikhanik atauttikkut turaanganiqarutimun ilingaiyainikkut nunaptikni? Una Nunavunmi Katimayiit Ilingaiyaivallianikkut qinirhiayut nunalaanut inuulrammiit kivgaqtuqtughamik havaktukhaq uqautjinikkut havaknikkut havakvianun katimautilugit inulrammiit tautungniit uplumiutauyuni atuqpiarutini inuunikkut ilingayukkut.

Havakvik miitiqpaktut atauhirmik tatqiqhiutimi ilaqaqhuni aallanik miitirnirnik qanikliyuummiliraangat huliyauyukhat.Piyauhimaguvit, miitirnikkut akiliuhiaqtauhunguyutit tunitjutihimanirnun.

Uuktuqtut titiraquyauhimayut titiraqmik naunaiyaqlugu piyumaniit hivayautilluunniit Tracy May uvuga 867-975-5212 naunaiyaqlugu huuq ilauyumayutit havakvikmun, qanuqtullu tunihiyaaqtut havaknirninginnun katimanirmut. Umikvikhaa uukturiami Ubluqtuhivia 30, 2017.

Apiqhuutiqaqqit? Titiqqiluta qaritauyakkut Tracy May uvuga TMay@gov.nu.ca Titiqqiluta qaritauyakkut www.makiliqta.ca.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Megan Blair
Tuhagakhanut Ayuittiaqhimayuq
Tuhapkaiyi Inuuhiliqiyit
867-975-5250
MBlair1@gov.nu.ca

Kerry McCluskey
Aulapkaiyi Kavamat Tuharutainnut
Nunavut Tunngavik Inc.
867-975-4914
kmccluskey@tunngavik.com