Havaktingit

You are here

Tukhiqtut ilauyukhanik - Niruaqtauyukhanik Nunavunmi Ayuiqharnikkut, Hanayiunikkut Havaakhanunlu Titiraqalirnikkut Katimayiinnut

Julai 20, 2018

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Tukhiqtut ilauyukhanik - Niruaqtauyukhanik Nunavunmi Ayuiqharnikkut, Hanayiunikkut Havaakhanunlu Titiraqalirnikkut Katimayiinnut

Hivuniqhiqtuiyumavit havaakhanun hivunikhanik Nunavunmi?

Nunavunmi Ayuiqharnikkut, Hanayiunikkut Havaakhanunlu Titiraqalirnikkut (NATOC) Katimayiit pinarialaqiyut uuktuutinik tikkuaqtauyuniklu Nunavummiunik ilauyukhanik katimayiinut malrungni ukiungni hivituniqaqtuik aullaqtirlutik Niqiliqivik 2018.

Katimayingit uqaudjiuyut havaqatigiiktut tunihivaktullu qanuriliurutikhainik hivunikhanik pitquyiplutikl Ministanut Inuliriyitkut pitjutiqaqtunk Ayuiqharnikkut, Hanayiunikkut Havaakhanunlu, tuyuqtauplutik ihivriuqhitjutiniklu ihumaliutqikkiutikkut atani Ayuiqharnikkut Maligap.

Katimayiuyut piqaqtukhat nutaamik, ihuaqtunik qauyimayukhat atuqhimayamingnitlu inmik havaakhanun havagvingnillu pivalliadjutikhanik Nunavunmi, unalu/uvaluuniit tadja havakhimmaaktukhat naunaitkutikhaqhutik atauhnirmi Nunavunmi havaakhanun, ikitqiyaungittumik tallimanit ukiunit havaakhimalutik [igamikku havaakhamun naunitkutiktik.

Naunaiqhittiarumaguvit taluuna Nunavunmi Ayuiqharnikkut, Hanayiunikkut Havaakhanunlu Titiraqalirnikkut (NATOC) Ktimayiit, uvaluuniit qanuqtut ilauniaraluaqqit, uqavigilugu Robert Clift, Aulapkaiyi HavaakhanunPivalliatjutikhat talvani: RClift@gov.nu.ca

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqarvikhaq:

Tracy Wood
Atugakhanut Naunaijaiji
Inulirijikkut Havagvia
867-975-5207
TWood@gov.nu.ca