Havaktingit

You are here

Tiguyauyunik An’ngayuqqaanguyut Ilihaivikhaat Nunavunmi

Iitjirurvia 26, 2021

Inungnut Tuhaqtitauyuqhaq

Tiguyauyunik An’ngayuqqaanguyut Ilihaivikhaat Nunavunmi

Inuliriiyitkut ilihagutiqhamik piniaqtut tamainnut tiguyauyunik an’ngayuqqaangnuguyunut Nunavunm.i Ilihagutiqhat ataaniittut ubluitlu:

 • Kangiqhimanikkut Nutaqqat Idjuhiinnut Kiudjutimutlu Uqariyauyunik:
  • Iidjirurvia 21, Qikiqtani Tunun’nga Hivuraanilu.
  • Iidjirurvia 27, Kivalliq Kitikmeotlu.
 • Munaqtiunikkut Ilagiiktuni Aanniqtailinirmun Munaqhiniq:
  • Iidjirurvia 28, Qikiqtani Tunun’nga Hivuraanilu.
  • Qiqaiyaqvia7, Kivalliq Kitikmeotlu.
 • Inuuhirmun Unipkaangniq Havaaqhaq:
  • Qiqaiyaqvia13, Qikiqtani Avikturvia Tunun’ngani Hivuraanilu.
  • Qiqaiyaqvia 20, Kivalliq Kitikmeotlu.

Tiguyauyunik An’ngayuqqaanguyut aadlangguqtigiyut! Naunaittiagumaguvit Tiguyauyunik An’ngayuqqaanguyut Ilihaidjutaannik Nunavunmi, hivayaqlugit nampait ataaniitut:

 • Kivalliq Avikturviannut, 867-645-5064.
 • Kitikmeot Avikturviannut, 867-983-4071.
 • Hivuraani Qikiqtani Avikturviannut, 867-975-5777.
 • Tunun’nga Qikiqtani Avikturviannut, 867-473-8944.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatigivikhaq:

Lucy Aqpik
Tuhaqtipkainikkut Ayuittuq
Inuliriiyitkut Havagvia
867-975-5207
LAqpik@gov.nu.ca