Havaktingit

You are here

Tarium Hikutirvia Tiruarnikkut Ilituqhaidjutikhaq Tatqikhiut

Nuvaipa 09, 2020

Inungnut Tuhaqtitauyuqhaq

Tarium Hikutirvia Tiruarnikkut Ilituqhaidjutikhaq Tatqikhiut


Inulirijikkut ilitugipkaktitiumayut, nangadjutikharnik quviahuutikharniklu Nunavunmi tiguarnikkut ilaruhiiktut. Amigairniqaqtuq angayuqaangugiangat ukuat agligiyauyut ilaruhiiktun ihumaliuqhimayumik tun'ngahuktitauvakhimayut nutaqqanik inulrammiiniklu uummatiminun igluminunlu talvuuna tiguarnikkut hanaqidjutitigun.

Tiguanginaqtun ilaruhiiktut tunihimaanginaqtun qayangnairutikharnik tunnganartumik nayugakharnik nutaqqanun inulramirnunlu ayuiryumigianganik angikliqtigiyaangatlu. Atuqpakhimayamnik piqpaguhuktuk munagidjagiktunik nayugaqaqtun, nutaqqat pigiaqaqtun ayungnaitumik pidjutikharnik. Nutaqqat tamaat inulrammiitlu kituliqaak pidjutiqaqtukhat qayangnairutikharnik piqpagiyauhimayunik aihimavikharnik.

Nunavunmi, piqaqtun pingahunik allatqiinguyut tiguaqtauvikhatitigun atugiaqaqtun ilaruhiiktunik: Iliqatigiirnikkut, Havagviatigun, Ilitugipkaktauhimaitumiklu. Ukuat pidjutikhangit ikayuutiginiaqtun nutaqqanun piqagiangani akunigaaluk ilaruhiiqatigiyaangat pidjutikharnik katitirutikharniklu pitquhigiyainik nunalaamingnilu.

Ilvit kinaliqaarluuniit ilihimayangnik ihumagumik nutaqqanun munaqhiyut tiguyauhimayut tiguarnikkutluuniit pulaarlugu Havagviat Inulirijikkut Inuuhiringnikkut qaritauyaliqidjutaini naunaiqyumirutikharnik hivayaqluguluuniit nampaamun ataani titiraqhimayuq.

Naunaiqyumirutikharnik talvuuna nutaqanik munagiyauyukhat tiguyauhimayunik tiguarnikkutlu naunairutikharnik aturlugu uvani Nunavut Kavamangit qaritauyaliqidjutaini https://www.gov.nu.ca/family-services/programs-services/adoptions hivayaqlugitluuniit Tiguaqtuliqiyikut Havagviangit uvani 867-975-5200.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatigivikhaq:

Lucy Aqpik
Tuhaqtipkainikkut Ajuittuq
Inulirijikkut Havagvia
867-975-5207
LAqpik@gov.nu.ca