Havaktingit

You are here

Piyumaniq Tukhirutikhanun – Niqirhqarnirnikkut Piniaqhimatjutikhat

Maassi 17, 2020

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Piyumaniq Tukhirutikhanun – Niqirhqarnirnikkut Piniaqhimatjutikhat

Nunavunmi Niqikhaqarnikkut Katimayiit tadja piliqtut maniliqtuutikhagitut tukhirutinik uumunga, ukununga havaktauyukhanun kiudjutikhat niqiqhaqarnikkut Nunavunmi 2020-21-mun.

Maniliurniaqhimangittut timiqutit, katimayingit hamlatkuni timiqutauyut uuktuqquyauyut tukhirlutik manikhanik havaakhamut taimatut:

  • Tunivaktuq pivallialiurninganun aulapkaidjutaanunluunniit niqiqhaqarnikkut havaktaunirmun;
  • Amigaigyuuminahuarutikhanik pittaarninga Nunavummiut ihuaqhiyuumirlugit inmik niqailliurnaittumik pivagait talvuuna inuuhirmi niqikhaliurnirmik pivalliadjutikhanik;
  • Uuktuqulugit angayuqqaat nutaqqallu iliharianginni niqikhanut inuuhiudjutikhamullu ayuiqhaqulugit piqatigilutiklu;
  • Ayuqhautit ikikhilaarlugit niqikhaqarnirmut.

Uuktuutikhamik, uqarvigilugu Mona Duale, Aviktuqhimayumi Niqikhailliuqtailinirmut Tutqiqhaiyi uvani Mduale@gov.nu.ca hivayarluguluuniin 867-975-5213
Ilitturihimalugu kigliqaqtut uuktuutikhanik kigliqarnia Qitiqqautiyuq 12, 2020, 5-mungaqqat unukpat. (EDT).

Nunavunmi Niqailliurnaittumik Katimayiit havaqatigiiktut ilauyut Nunavut Kavamangat havagviuyut, Inuit Timiqutait, aallat timiqutigiyauyut ukuallu nanmiqaqtut, havaqatigiiktut ikayutauniaktut niqikhanut munaridjutikhat Nunavunmi.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatigivikhat:

Lucy Aqpik 
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq   
Inulirijikkunni
867-975-5207 
LAqpik@gov.nu.ca

Malaya Mikijuk
A/Aulapkaiyi Tuhaqtipkainirmut 

Nunavut Tunngavikkut Timiqutaa
867-975-4907
MMikijuk@tunngavik.com