Havaktingit

You are here

Nutaamik niqainarnik niqinik maliktakhamik makpiraanik tuniyauyuq Nunaryuami Niqikhatigut Ubluani

Aktuupa 14, 2016

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Nutaamik niqainarnik niqinik maliktakhamik makpiraanik tuniyauyuq Nunaryuami Niqikhatigut Ubluani

Tattiarnaqhilirvia 16, Nunaryuami Niqikhatigut Ublua! Nunaryuami, ubluani quviahuutauvaktuq inungnit timiuyunitlu akhuukpakltunut niqikhaqarnaqtumik.

Ilitariyumaplugu una ublua, Nunavunmi Niqikhaqaqnikkut Katimayiit piqaliqtut nutaamik maliktakhamik makpiraanik, Niqhiuqtut Niqainnaqnik Kavamatkut Aulapkaqtitainik Inuqarviinit Nunallaarmilu Aulapkaqtitainit.

Niqainnait nakuunikhaungmata niqikhat, GN-kunit maniqaqtitauyut nayuqtauyut nunallaani pinahuarutikhat uuktuqhimaquyauyut nikhiurluaqpaglugit niqainnarnik. Ilitturittiarumaguvit nikhiurnikkut niqainnarnik niqinik, Nunaryuami Niqikhatigut Ublua ukuallu Nunavunmi Niqikhaqaqnikkut Katimayiit, takulugu qaritauyakkurvikput talvani: www.nunavutfoodsecurity.ca/in.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq

Jade Owen
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
HavagvianiInuiliryikkut
Nunavut Kavamangat
867-975-5207
jowen@gov.nu.ca

Kerry McCluskey
Aulapkaiyi Tuhagakhanut
Maniliqiyitkut
Nunavut Tunngavik Inc.
867-975-4914
kmccluskey@tunngavik.com