Havaktingit

You are here

Nunavunmiut ilauyut Nunaryuami Qauyihaiyut Aimavikhailiuqtunik Qaffiutilanginik

Iipu 16, 2018

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Nunavunmiut ilauyut Nunaryuami Qauyihaiyut Aimavikhailiuqtunik Qaffiutilanginik

Ihuaqhautikhaliurumaplutik naunaiyaiplutiklu ihariahuutainik qanuriiniklu Nunavunmiut ayuqhautiqaqpaktut aimavikhailiurnirmingnit igluqangillamut, Nunavunmi ilaupkaktauniaqtut qauyihaiyudjutaani nunaryuami qaffiutilanginik aimavikhailiuqtut tamaini nunani Kanatami.

Havaktingit Kavamangat Nunavut Inulirijikkut Ilingaiyainikkut havagviat, havaqatiqarlutik nunangani havaqatigiiktunik Iqalungni Kangiqlinirmillu, Qitiqqautiyuq18-19 unalu nunangani havaqatigiiktunik Iqaluktuuttiarmi (Ikaluktutiak) Kugluktumi Kugaarungmillu, Qitiqqautiyuq 23-25. Uqaqatigihunguyait inungnik ittunik qimaavingni, iglukhaitutlu higluamingniittut ingnuniklu hinikpaktunik ilamingni ilanamingnillu ikhivautaini aimavikhaillamut. Hamna havaktakhat "naunaiyautauhunguyuq" aimavikhailiuqtunik nunallaani.

Tuhaqtitahi hiamitiqtau;limaittut atiffingniklu titiralimaittut ilauyutlu ikayuqtauhunguyut ilaudjutainut ikayuutainutlu. Kangiqhitiagumaguvin, hivayaqlugu Jennifer Jhingoor uvani 867 975-5252 unaluuniit Francine Doucet 867 975-5210, uvaluuniit titiqqitlugu qaritauyakkut PiTCount@gov.nu.ca.

Una havaaqhaq maniliqtuqtauyuq ilanganik hapkunanga Kavamatkuni Kanatami Aihimavikhaitunik Iligiiktukharnik Hanaqdijutikhaq. Ka titauhunguyuq qauyihaidjutainut katitiqhimayainut talvuuna iglumiuqatigiiktut qauyihaidjutanut tahapkunani nunangini Mittimatalik Kangiqtugaapik, qauyihaqtauyukhanillu Arviat Uqhuqtuumillu.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Tracy Wood
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
Inuliriyikkut Havakvia
867 975-5207
TWood@gov.nu.ca