Havaktingit

You are here

Nunaryuami Munaqtiuyut Ilagiiktut Havainiq

Aktuupa 14, 2016

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Nunaryuami Munaqtiuyut Ilagiiktut Havainiq

Nunaryuami Munaqtiuyut Ilagiiktut Havainiq talvanga Tattiarnaqhilirvia16-mit 22-mut, 2016. Inuiliryikkut quyagiyumayait Nunavunmi Munaqtiuyut Ilagiiktut munaqhivauhianut ukiuralungmi, uuktuquyiyutlu inungnik aallanik Nunavunmiunik ihumatquplugit munaqtiulutik nutararmik ublumi.

Quviahutigilugu hamna Nunaryuami Munaqtiuyut Ilagiiktut Havainiq Nunavunmi, havagviat katimapkaiyumayut quyahutikhamingnik huliakhanik hulipkailutiklu nunallaani tamaini Nunavunmi. Naunaittitiarumaguvit talvuuna nunangni, uqarvigilugu nunangni nutaqqanik ilagiiktuniklu ikayuqtiuyut havagvianut.

Iqalungni, munaqtiuyut angayuqqaat upautitquyauyut angayuqqaat quyagiyauliqata Salutimi, Tattiarnaqhilirvia 22, 3-mit 5-mut, Angliqarmiut katimaviani.

Hamna takuyavvingnik aallanik angayuqanguyunik munaqtiuyuniklu, iliharluhi hunauyakhainik quvianaqtut munaqhiyami nutaqqanik, uvaluuniit uuktugluhi Munaqtiudjutikhanik Titiqanik Pinahuarutimik.

Tiitutikharnik niqivalungniklu piqaqniaqtuq.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq

Jade Owen
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
HavagviatInuiliryikkut
867-975-5207
jowen@gov.nu.ca