Havaktingit

You are here

Nunakyuami Nutaqqanut Ikayuutikhat ilaungitun

Iipu 01, 2016

Tuhaqtitjutikhaq 

Nunakyuami Nutaqqanut Ikayuutikhat ilaungitun 

IQALUNGNI, Nunavunmi (Qitiqqautiyuq 1, 2016) – Atuliqluni Qitiqqautiyuq 1, 2016 April 1, 2016, man’ngit ilagiit piqataqtut hamanga Nunakyuami Nutaqqanut Ikayuutikhat (NCBS) pilimaiqtuq hamanga Kavamat Nunavunmit (GN) Ikayuuhiarniqmut Pinahuarutingani naunaiyautitinun. 

NCBS kut pihimayuq kanatamit ikayuut akiliqtauyuq maniilliuqtunik ilagiinun nutaqalingnun. Kingungani, GNkut piyagaluangit NCBS maniliungniqmun, mighilaagutiyuq akia ilagiinun piyangninga piluni tatqiqhiunmi ikayuuhiaqtut. 

“Una nakuuyuq alanguqhimayuq pipkaiyuq Nunavunmi maniiliuqtut ilagiit pipkaqlugit tamaan akia uuma akhuuqnaqtum kanatami havauhia,” uqaqtuq Nan’ngagiyauyuq George Kuksuk, Minista Qatan’ngutiliqiyitkunni. “Havakviga akhuuqtuq tiliuqhimaaqlugit Nunavunmi Ikayuuhiaqtut pitqublugit tapkuat ihagiahuqluaqtunun. Uumunga nutaamut NCBS piikhimanianun, uvagut kavamakput angikliyuumiqtuq maikut ikayuut tuniyauyuq ilagiinun, ikayuutauhimaaqniaqtuq uuktuqvikhanik piqataqtut nutaqatiklu angikliyuumiinun uvalu iniqtirianahuariaginnik nunalaamingni.” 

Qatan’ngutiliqiyitkut Havakvia nigiuktut una piyangniq ikpingnangniaqtuq mikhaanun 2500 ilagiinun, piluni maniiliuqtunun immaa $6.8 miliat dallat ikayuuhiaqtut uumani maniliqiniqmi ukiumi. Ilagiit atauhiqmik nutagalgit piniaqtut $190dalamik ikayuuhiaqtut tatqiqhiutmi; Ilagiit malguknik nutagalgit piniaqtut $358dalamik atauhiqmi tatqiqhiutmi; uvalu ilainun nutaqanunlu, Ilagiit piniaqtut ilalugu $160dalamik tatqiqhiutmi. 

Una pigiagut ilayuq GNkut aulahimaaqtuq akhuurutigiyaat naunaiyaqqhimaaqlugu aadlangguqtiqlugitlu Ikayuuhiarniqmut Pinahuarutingani.ihuaqhiyuumiqlugu ihagiahuqtunun Nunavunmiunun ataani Sivumut Abluqta. 

### 

Uqarvigittaaqtatit: 

Jade Owen 
Tuhagakhanut Ayuittiaqhimayuq Inuuhiliqiyitkut
867-975-5207
jowen@gov.nu.ca