You are here

Munaqtiuyukhanik Ilagiiktut piqarumayut Nunavunmi

Aktuupa 22, 2020

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq

Munaqtiuyukhanik Ilagiiktut piqarumayut Nunavunmi


Allamik atuqtukharnik inuuhiakharnik nuttaqqanun inulrammirnullu.

Inulirijikkut qiniqhiayut munaqtiuyukhanik ilagiiktut piqarumayut Nunavunmi. Munaqtiuyut angayuqaat ikayuutauvaktut nutaqqanut imailiuqhutik:

  • ikayukhimaaqhugit nutaqqat ilagiyaingitlu aulayaangat ayungnautigivakhimayainik;
  • ikayukhimaaqhugitlu nutaram pivalliadjutikharnik piqaqtukharnik;
  • atuqhimaaquplugitlu inuuhirittiarutikharnik ilaqaqtunik nunalaamingni, unalu
  • ilauyaangat iligiiktukharnik munagiyaangat inuuhirikhiyaangatlu nutaqqanik.

Nuanvunmiut ihumagumik munaqiulutik nutaqqamik iniqtiriyukhat titiraqtakhamik Munaqtiuyukhanut Angayuqaanut Uuktuutikhamik, Inuliriyitkut Havagvianni, tuyuutigilugu Nunalaani Ikayuuhialiqiyut Havaktiinut (CSSW). Nunavunmiut piyumayut uuktutumayut uuktuqtaaktut upautilutik ikayuqtaulutiklu Nunalaani Ikayuuhialiqiyut Havaktit CSSW.

Aallanik naunaitkutikhanik munaqtiunikkut Nunavunmi, hivayaqlugit:

  • Kivallirmi: 867-645 5064.
  • Qitirmiuni: 867-983-4071.
  • Qikiqtaalunmi: 867-975-5777 (Tunnunganirmi Qikiqtaalukmi) or 867-473-8944 (Hivuraani Qikiqtaalukmi).


###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatigivikhaq:

Lucy Aqpik
Tuhaqtipkainikkut Ajuittuq
Inulirijikkut Havagvia
867-975-5207
laqpik@gov.nu.ca