Havaktingit

You are here

Munaqtiuyukhanik Ilagiiktut piqarumayut Iqalungni

Saptaipa 19, 2018

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Munaqtiuyukhanik Ilagiiktut piqarumayut Iqalungni

Allamik atuqtukharnik inuuhiakharnik nuttaqqanun inulrammirnullu.

Inulirijikkut qiniqhiayut munaqtiuyukhanik ilagiiktut piqarumayut Iqalungni!

Huuq munaqtiuyumavit?

  • Allamik atuqtukharnik inuuhikharnik nutaqqanun;
  • Ikayurianganik nutaqqanik ilaqaqtuniklu nunalaaptingni taima piumagumik ikayuutikharnik akhuraaluk;
  • Ikayurianganik inuuhirikharnik piqatigiiktukharnik akungani nutaqqat ilagiyainiklu;
  • Ilauyaangat iligiiktukharnik munagiyaangat inuuhirikhiyaangatlu nutaqqanik;
  • Ikayurianganik atuqtukhaluaqtukharnik inuuhiriktumik ilaqagianganik talvani nunalaaptingni; unalu'
  • Aturuminaqtumik havagianganik ikayukhimaarutikharnik nuttaqqangit pivalliadjutikharnik piqaqtukhainik.

Munaqtiuyut angayuqaat ikayuutauvaktut nutaqqanut!

Iqalungmiut ihumagumik munaqiulutik nutaqqamik iniqtiriyukhat titiraqtakhamik Munaqtiuyukhanut Angayuqaanut Uuktuutikhamik, Inuliriyitkut Havagvianni, tuyuutigilugu Nunalaani Ikayuuhialiqiyut Havaktiinut (CSSW). Iqalungmiut piyumayut uuktutumayut uuktuqtaaktut upautilutik ikayuqtaulutiklu Nunalaani Ikayuuhialiqiyut Havaktit (CSSW).

Naunaiqhittiarumaguvit munaqtiunikkut nutaqqanik Nunavunmi, hivayarlugu Linda Pitsiulak, Titiraqti Uqaqtiuyurlu talvani LPitsiulak@GOV.NU.CA. ph: 867-975-5777.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvigivikhat:

Barb Tierney
Angayukhiuyuq Atugakhanik Naunaiyaiyi
Inuliriyitkut
867-975-5206
BTierney1@gov.nu.ca