Havaktingit

You are here

Minista Sheutiapik naunaitkuhiqhimayuq tikiutingmigamiuk Nunaqyuaptingnik paqidjutikharnik iniqhimayuq titiraq talvunga MMIWGmun

Immaktirvia 04, 2020

Uqautait

Minista Sheutiapik naunaitkuhiqhimayuq tikiutingmigamiuk Nunaqyuaptingnik paqidjutikharnik iniqhimayuq titiraq talvunga MMIWGmun

Nan'ngarijaujuq Elisapee Sheutiapik, Ministauyuq Inuliriyikkutni, ublumi tuhaqtitivakhimayuq ukuninga uqaqhugit:

“Uvani havainirmi naunaitkuhiqhimayuq atauhirmik ukiumik tikiutingmiyut Tamaqhimayunik Inuaqtauhimayuniklu Arnarnik Arnaguhingniklu (MMIWGngit) Iniqhimayuq Kangiqhidjutikharnik Turhulauliqhuniklu Maligaliqjduitkharnik atuqtukharnik. Tamna iniqhimayuq kangiqhidjutikhaq naunairutiqaqtuq tamaita Kanaitianguyut aanirnaqtuq atuqpaktainik ningaqtunik inugluktuniklu arnangnun, arnaguhingnunlu, unalu LGBTQnik unalu malrungnik inuuhiqaqtunik inungnik.

Nunavut Kavamanga aulahimaaqtun havaqatigiplugit Inuinait, avikhimayunik nunat, ukiuktaqtungitlu, kanatamik iliqatigiigiyainik malikhautikharnik ilituqhaiyaangat akhurnaqtumik hanaqidjutikharnik ilitagiyauhimayut talvani MMIWGngit Iniqhimayuq Kangiqhidjutikharnik Turhulauliqhuniklu Maligaliqidjutikharnik atuqtakharnik. Taima amigaitumik hanaqidjutiqaqtugaluaq havagiaqaqtunik, akhurnaqhunilu ilitagiyakhagiyaqqut taima. Akhurnaqhunilu uqaqhimaaqtukhauyugut talvuuna maligaliqidjutingitunik aulahimaaqpakhimayut uvaptingnun tautukhimayunik avatiptingniitunik. Ihuaqtumik aulahimaaqtukhauyugut.

Ilitagiyukhauyugut aannirnaqtuq, tuquffihuktitauhimayut annuarhiqtaudjutikharnik nunalaaptingnik atuqpakhimayainik akuktauvakhimayut talvuna inugluktunik inuglukhimaaqnginaqtuniklu. Uqaqtukhauyugut qilaminuaq irhiuqhimaitumik, uqaqtiulutalu nipiqaqtunik ikayuutikharnik auladjutikharnik, uqaqtiulutalu ikayuutikharnik ilauhimaaqtukharnik, avatingnun tamaat aadjikiiktumiklu atuqtakhaptingnik. Ukuat upigiyauyut tautuminaqtumik naunaitkutiqaqhimayut talvani Inuit Inuyuhiini Atuqniqaqtut tapkunungalu hivunikhangit ikayuutikharnik inuugiyaptingnun.

Ikayuutikharnik piumaguvit, ihaglutin uqagianganik nunalaani ikayuuhialiqinun qinigianganik hanaqidjutikharnik pigiaqaqtunik. Atautimiitkupta allanguqtitigiaqaqtugut.”

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Lucy Aqpik
Tuhaqtipkainirmun Ayuittiaqhimayuq
Inuliriiyitkut Havakvia
867-975-5207
LAqpik@gov.nu.ca