Havaktingit

You are here

Inkamtaaksiutikhait Ikayuuhiayuqtunut

Iitjirurvia 11, 2019

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Inkamtaaksiutikhait Ikayuuhiayuqtunut

Ikayuuhiayukkuvit, iniktiqtakhatit inkamtaaksiutitit piyaangni ikayuutigiyauyunik ilingnut, taapkuatut Kanatami Nutarap Paaplalautikhainnik (CCB qablunaatun naunaittuq), Piinnaqhun’nguyuq Maniqhaaqhat Ikayuut (GIS qablunaatun naunaittuq), Inirniqhaanut Inutquaqhiutit Aaquaqhiutitlu (SCSB qablunaatun naunaittuq) Niuvvaanikkut Kivraqtuivinikkutlu Taaksiutaa (GST mik naunaittuq).

Ikayuuhiagutikhanut qin’ngiyauhun’nguyut iniktinggitkupkiq 2018 Inkamtaaksiutitit, ihumaliuqvikhaqanggitpat.

Naunaiyariaganni pidjutihimmaariamilu Ikayuuhiagutinik, ilvit piyukhauyutit imaa:

1. Iniqtiqlugu inkamtaaksiutitit qaan’ngiutihimaillugu ublua Qitiqqautiyuq 30, 2019.
2. Tunihilutit aadjiliuqhimayumik 2018 inkamtaaksiutitingnit (Iglugilluaqtamut Aippamutlu) taaffumamut Ikayuuhialiqiiyimut takuyaqtuiffaagungni.
3. Uqaqlutin quyaginnaq inkamtaaksiutinit utirutinik piyarniq.
   - Inkamtaaksiutinit utirutiit ihumagiyauyuq maniliugutaunggittuq.
   - Imaakaffuk, piguvit utirutimik inkamtaaksiutirnit Maassi 2019 mi, ilaliutiyauniaqtuq Qitiqqautiyuq naunaiyautainni titiraqtauluni maniliugutaunggittuq.

Talvunggaulutin tatqiqhiut tamaat takuyaqtuidjutikhatingnut, pigaluaqhugit utirutinik inkamtaaksiutirnit. Talvunggaunggitkuvit takuyaqtuidjutikharnut, pilimaittungnaqhiyutin Ikayuuhiagutikharniq.

Nunaffingni hivayadjavatit Ikayuuhialiqiiyit apikkuutiqaguvit iniqtiqtauyaami inkamtaaksiutitit.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Tracy Wood
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
Inuliriiyitkut Havakvia
867-975-5207
TWood@gov.nu.ca