Havaktingit

You are here

Aivikhainnikkut apirhuuti Arviani

Iipu 19, 2018

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

 

Aivikhainnikkut apirhuuti Arviani

Havakviat Inuligiyitkut, iligiiqatigiblugit hapkua Nunavunmi Igluliqiyit havaliqtut ihivgiugutinik Arviani managa Qitiqqautiyuq 23-Qiqaiyarluarvia 4, ihuaqtqiamik kangiqhiyaangani aihimavikhaitut nunallaami. Ihivriuqnikkut havaktiit iniqtilihaaqtut naunaitunik ihivriutinik talvani Mittimatalikmi uvalu Kangiqtugaapikmi.

Havaktit hapkunani Inuliriyikkuni Ilingaiyailiqiyunik Ikikliyumirutikharnik havakviat

pulaaqtaqniaqtut nunallaani ihivgiuqtit uqaqatigilugit inuit kitut hiniktaqtut iglumingni, uvalu tahapkua kitut hiniktut tadjakaffuk taimaalu igluqanginamik. Ihivgiugutit pidjutiqarniaqtut imakiaq 20 minitsinik.

Ilitturipkaidjutikhat tunihimayut hiamitiqtaulimaittut ilitarniattullu, atuqtauniaqtullu ikayuutaulutik qiniqhiayaamingnik nunallaanun-pihimayut ihuaqhaidjutikhat Nunavunmi iglutigut ayuqhautit. Ilauyut akiliqtauniaqtun.

Kangiqhitiagumaguvin, hivayaqlugu Jennifer Jhingoor uvani 867-975-5252 uvaluuniin Francine Doucet uvani 867-975-5210 qagitauyakutluuniin uvani hiddenhomelessness@gov.nu.ca.

Una havaaqhaq maniliqtuqtauyuq ilanganik hapkunanga Kavamatkuni Kanatami Aihimavikhaitunik Iligiiktukharnik Hanaqdijutikhaq.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Tracy Wood
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
Inuliriyikkut Havakvia
867-975-5207
TWood@gov.nu.ca