Havaktingit

Nutaangutqijat GN-kut Qalagjuarniq COVID-19C tuhaqtitaujukhat paqitaunginariaqaqtun qaritaujakkurviptingni. Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat paqitaunginariaqaqtun Havagviat Aanniaqtailinikkut Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat makpirnia.

You are here

Nutarqmi Hapummitjutit

Upinngaqtaunikkut, hivayaqlugit nunangni RCMP-kut havakviat.  Nutaraqaqqat iglumi, RCMP-kut hivyaqniaqtaa inuliqiyi.  Upinngaqtaunikkut hulitjutighat hailihimayut 24-nik ikaarnirni uplumi, upluq tamaat.

 

 

Nutarauguvit pimmaqluktauliqhutit, iiraqtuguiqlugu.  Unniutilugu ilihaiyi, munarhi, inuliqiyi, paliihimaq aallamunluunnit inirniqmun uppiriyarnik.

 

 

Qimaaviit Munarivigiyauttiarviillu Aihimaviit:

Tamaita munariniqaqtuq hapumminikkut nutaqqanik.  Uqaqatigilugu Nunallaami Inuliqiyit ikayurutighanik pipkaiyaami nutaqqanik hapummiyauyaanginni pimmarluktauniarnit ighinnaumayaunirninlu.

 

Nutaqqanun ilagiiktununlu hulitjutighat maligaqatut ataani Nutaqqanut Ilagiiktununllu Ikayurniq Maligaqmi.    

 

 

Uqaqatiginikkut Ilitturipkaitjutit

Ikayurutighanik ilitturipkaitjutighaniklu, uqaqatigilugu Nunallaami Inuliqiyit Havakvia nunangni.