Havaktingit

Nutaangutqijat GN-kut Qalagjuarniq COVID-19C tuhaqtitaujukhat paqitaunginariaqaqtun qaritaujakkurviptingni. Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat paqitaunginariaqaqtun Havagviat Aanniaqtailinikkut Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat makpirnia.

You are here

Nutaqqanut & Ilagiinullu Havakpauhidjutinut

Nuttarat pamiqtauluangitkumi aanniqtaunginaligumikluuniit hivayaqlugit PALIHIMATKUT Nunalaaniluuniit Ikayuuhialiqiyikkut Havagvianun.

 

 

Amigaqhuutiqaqqan Havaguirumik ikayuutikharnik pigiaqaqtutin.  Ukuat amigaqhuutikhat nampangit hivayautiit tuniyauyut uvani titiraqhimayuni:

 

 

Ilaqaqtunik Ningaqtauhimayunut Qimaaviit Qimaavikhatlu Aihimavikhangit

Nunavut piqaqtun Ilaqaqtunik Ningaqtauhimayunut Qimaaviinik ukuninga nunalaangitni:

 

Iqaluktuutiaq, St. Michael’s Ayungnautiqaqtunut Qimaaviit: (867) 983-5232
Iqaluit, Qimavvik Qimaaviit: (867) 979-4500
Rankin Inlet, Kataujaq Nunalaani Qimaaviit: (867) 645-2214
Kugaruk Ilaqaqtunik Ningaqtauhimayunut Qimaaviit (867) 769-6100
Kugluktuk Arnangit Ayungnautiqaqtunut Qimaaviit (867) 982-3210

 

 

Nuttaqqanik Inuliriyikkutlu Ikayuutikhangit Havagviangit

 

Ikpiaryuk

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 439-8812

Hivayarlugit nunangni Paliihimat – (867) 439-1111

 

Arviat

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 857-3102

Inuuhiliqiyit Qilamiurutinut: (867) 857-6786

 

Qamanittuaq

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 793-2839

Inuuhiliqiyit Qilamiurutinut: (867) 793-1348

 

Iqaluktuuttiaq (Ikaluktutiak)

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 983-4071

Inuuhiliqiyit Qilamiurutinut: (867) 983-5199

 

Kinngait

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 897-8937

Hivayarlugit nunangni Paliihimat – (867) 897-1111

 

Igluligaaryuk

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 898-9131

Hivayarlugit nunangni Paliihimat – (867) 898-1111

 

Kangiqtugaapik

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 924-6014

Inuuhiliqiyit Qilamiurutinut: (867) 924-1111

 

Salliq

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 925-8431

Hivayarlugit nunangni Paliihimat – (867) 925-1111

 

Uqhuqtuuq

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 360-6406/(867)360-6407

Hivayarlugit nunangni Paliihimat – (867) 360-1111

 

Ausuittuq

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 980-4020

Hivayarlugit nunangni Paliihimat – (867) 252-1111

 

Sanirayak

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 928-8938

Inuuhiliqiyit Qilamiurutinut: (867) 928-8953

 

Iglulik

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 934-2120

Inuuhiliqiyit Qilamiurutinut: (867) 934-2119

 

Iqaluit

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 975-5777

Inuuhiliqiyit Qilamiurutinut: (867) 979-5650

 

Kimmirut

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 939-2226

Hivayarlugit nunangni Paliihimat – (867) 939-1111

 

Kugaaruk

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 769-7999

Hivayarlugit nunangni Paliihimat – (867) 769-1111

 

Kugluktuk

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 982-7411 / (867) 982-3465

Inuuhiliqiyit Qilamiurutinut: (867) 982-2998

 

Naujaat

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 462-4020

Hivayarlugit nunangni Paliihimat – (867) 462-1111

 

Pangniqtuuq

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 473-8944

Hivayarlugit nunangni Paliihimat – (867) 473-1111

 

Mittimatalik

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 899-7502

Hivayarlugit nunangni Paliihimat – (867) 899-1111

 

Qikiqtarjuaq

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 927-8863

Hivayarlugit nunangni Paliihimat – (867) 927-1111

 

Kangiqliniq

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 645-5064

Inuuhiliqiyit Qilamiurutinut: (867) 645-7608

 

Qausuittuq

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 252-3113

Hivayarlugit nunangni Paliihimat – (867) 252-1111

 

Sanikiluaq

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 266-8738

Inuuhiliqiyit Qilamiurutinut: (867) 266-8233

 

Taluryuaq

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 561-5625

Inuuhiliqiyit Qilamiurutinut:(867)561-5331 Ext. 4

Hivayarlugit nunangni Paliihimat – (867) 561-1111

 

Tikiraryuaq

Inuuhiliqiyit Havagviat: (867) 896-9062

Hivayarlugit nunangni Paliihimat – (867) 896-1111