You are here

Nutaqqanik Munaqtiunikkut

Munaqtiunikkut

 

Munariniit Ilagiyauyuninlu munariniit ayurnaittumik havaktauttaaqtut: ikittunik-upluqaqtunik; upinngaqtauniqarnikkut; imaaluunniit hivitutqiyauyunik-upluqaqtunik, talvunga nutaraup aihimavia qayangnaiqqat imaaluunniit Havakvia Ilagiiktunun Ikayuqvik paqittinganik aallamik aihimavighainnik nayuraanginnaqtaghaanik.

 

Maligutighat munaqtiuyaamik imaatut pipkainikkut irhiurnaittumik munarittiarutiqaqtumik aihimavighamik nutaramun inulrammirmulluunniit, piyaarnikkullu munaqtiunikkut havagutighainnik munariyalinginniklu (takulugu Munaqtiunikkut Makpiraaq).

 

Pihimayughauyutillu ihuinaarutiqangittumik ihuinaarnikkut naunaitkutimik.

 

 

Qanuqtut Uuktuqtughat

 

  • Iniqtiqlugu Munaqtiunikkut Uukturuti Titiraq.
  • Pipkarlugu taaktigiyat munarhigiyalluunniit iniqtipkarlugit sainiqlugulu una Munaqtiunikkut Timikkut Ihiviuqnikkut Titiraq.
  • Inirhimalutit Ihuinnaarnikkut Naunaitkutimik RCMP-kunnit.
  • Piluni nanngaqtauhinikkut titiraqnik ukunanga pinahuni inungnit ilihimattiarhimayut ilingnik.  Nanngaqtautjutitit uqautiqaqtughat inuuhirhnik, hivuagut atuqpakhimanikkut munaqtiutjutingnik, qanurittunik ayuirharhimayarnik iliharhimayarnik nakuaqqutighatit munaqtiunikkut, ukuninga aallanik ilitturipkaitjutighanik ihumagiyatit naquaqqutitjutighat uukturutingnun.
  • Aggitilugit iniqhimayut titiqqat nanngaqtautjutillu titiqqat nunallaaqpit Inuliqiyitkut havakvianun.

 

Uuktuqtaaqtutillu upautilutit uvunga nunallaarni Inuliqiyitkut havakvianun.  Piyumalutit munaqtiunikkut titiqqanik uumingalu Munaqtiuyut Ilagiiktut Makpiraakmik.

 

 

Atuqtauraanginnaqtuq Hivuagut-Angiqtauhimayut Munaqtiuyut

 

Atuqtauraagninnatut hivuagut-angiqtauhimayut munaqiuyut ilagiiktut taapkuanguyut aihimaviuyut nakuuyumik pihimayut iglumingni qauyihaqtaunirmi uumingalu ihuinaarutikkut naunauyautimik, atiliuqtauhimayullu uvani Nunavut Kavamatkunni.

 

Uqaqatigilugu nunallaarni inuliqiyikkut havakiit ilitturiyaarni qanuqtut naunaiyattiarhimayut havagutighat piyaami hivuagut-angiqtauhimayukkut munaqtiuyaami.

 

 

Turaangayunut Munaqtiuyut

Turaangayut munaqtiuyut ilagiit pipkaqtiyaaqtut aanniarnikkut munaritjutighanik munarittiarutighaniklu nutaqqanun inuuhikkut kinguvaqhimayunun, timikkut ihumakkulluunniit ayurhautiqaqtunun.

 

Turaangayut munaqtiuyut pitjutiqaqtaaqtullu tunihinikkut timikkut iqaiyaitjutighanik imaaluunniit hanaqinikkut aanniarnikkut ingilrutainnik, imaakiaq niritjutigiyautini aallanikluunniit havagutinik.

 

 

Qanurittut Munaritjutighat

Munaqtiuyut ilagiit pipkaiyaaqtut atauhirmik amigaitqiyauyunikluunniit hapkuninga:

 

  • Upinngaqtauniqarnikkut Nayurvikhaq (qakugu piyughaukpat, hivituninganunlu).
  • Ikittunik-upluqaqtunik Nayurvikhaq (ihumaliurutiqaqtuq angirutimit).
  • Hivitutqiyauyunik-upluqaqtunik Nayurvikhaq (ihumaliurutiqaqtuq angirutimit).

 

Munaqtiuyuni Ayuirharniit Ikayuqtauniinlu

Munaqtiuyut ilagiit ayurhautiqaqtut munariyamiknun nutarami uqaqatigiyaghaa nutaraup inuliqinikkut havaktia.