Logo Home

You are here

Ilagiiktunut Ningakhirnirmut

Qayangnarhiqpiaqqat, hivayatjavatit Qatan’ngutiliqiyitkut havakvia Paliihimatkulluunniit.

Quyaginnait ilagiiktuni ningarniit nakuungittumik hulaqutiqaqtaaqtut nuramun, inulramimun ilagiyauyumunluunniit, piqaqtuqlu kaffiuyunik qanuriliurutikhanik aanniqtailininganun hapummininganunlu nutaqqanun ilagiiktununlu:

  • Ilvit kinamiluunniit ilihimayut pimmarluktauliqqat ilagiiktuninluunniit ningaqtauliqqat, hivayatjavatit nunallaarni Nunallaani Maligaliqinikkut Ikayuqtiuyuq Havakti, Nunallaani Inuliqiyi Havakti, Qatan’ngutiliqiyitkut havakvialuunniit ikayuutikhanik uqautjiyikhanikluunniit.
  • Ihumaguvit nutaraq ilagiiktunin ningaqtauliqtuq, piyukhauyutit unnirluklugu pimmarluktauniit ihumagiyauhimayulluunniit ningaqtauvaktut nunallaani Qatan’ngutiliqiyitkut havakvianun Paliihimanunluunniit.
  • Nutarauguvit ningaqtauvakhutit ighinnaumayauyutinluunniit, uqaqatigilugu nunallaamiutaq, nunallaami katimayiit, inuliqiyi uppiriyarnirnunluunniit inirnimun.
  • Upinngaqtaunikkut, hivayatjavat Paliihimatkut.Nutaraqaqqat iglumi, Paliihimat hivyarniaqtaa inuliqiyi.

 

Ilagiiktuni Ningarnikkut Qimaaviit

Piqaqtuq tallimanik Ilagiiktuni Ningarnikkut Qimaaviknik ilagiiktunun qimaayut pimmarlungnirnik ilagiiktunin ningarnirnikluunniit.  Qimaavikhaqaqqat nunallaarni, upautihainnarlugu qimaavik apiriluguluunniit Nunallaarni Inuliqiyi aullautikhamik qimaavikmun qanittumun nunallaamun. 

Nunavut tatja pihimayut Ilagiiktuni Ningarnikkut Qimaaviknik hapkunani nunallaani:

  • Iqaluktuuttiaq, St. Michael’s Qimaavik: (867) 983-5232
  • Iqaluit, Qimavvik: (867) 979-4500
  • Kugaaruk Ilagiiktuni Ningarnikkut Qimaavik: (867) 769-6100
  • Kugluktuk Arnat Qimaavia: (867) 982-3210
  • Kangiqliniq, Kataujaq Qimaavik: (867) 645-2214

Piqangitpat Ilagiiktuni Ningarnikkut Qimaavikhamik nunallaarni, Nunallaarni Inuliqiyit unaluunniit Nunallaarni Maligaliqinikkut Ikayuqtiuyuq Havakti aggitiniaqtaatit qanitqiyauyumun qimaavikhamun.


Atatjutit

Qulliit Nunavut Arnait Katimayiit

Iqittiarhimalugu Inuuhiq Katimayiit

Arnait Katimayiit Kanada

 

Aturutikhat

Amihut ikayuqhirvikhat kakugunnuaq pinialiktait.

Uqaqatigilugit nunallaamiut, nunallaami katimayiit ikayuutikhanik aturutikhaniklu. Tamainnut naunaitkutikhanut ilagiiktunut ningakhirnikkut, nakuuyunut pikatigiigutikhanut, qimaavikhanut aallanullu ikayuutikhanut, uqaqvigilugu:

Margaret Wormell
Ilagiiktunut Ningahirnikkut Ayuittiaqhimayuq
Nutaqqat Ilaqatigiiktunullu Havagvia
mwormell@gov.nu.ca
867-975-5234