Havaktingit

You are here

Atan'ngutalluaq Qulangnaiyautinun

April 1, 2013mi, Nunavut Kavamangat ihumagiyait tamaita titiqqiqiniq havaangit titiraqhimayut Nunavuutim Akiliuhiarutikhat Maligangani. Nunatsiap Kavamanga (GNWT) pipkaitjutigiyaat hapkuat ikayuutikhat Nunavuutim pitqutigiquplugu 1999mit.

Nunavut Kavamangat munariyait nunavuutim akiliuhiarutikhat nanmininnga Havakvinganit Atan’nguyap Akiliuhiarutikhatikkut Iqalungni. Nunavuutim Akiliuhiarutikhat Maliganga piyunullu Maligakhamikni piliurhimayut maligatigut tun’ngavingani munariyaanik akiliuhiarutikhat nunavunmi. Nunavuutim Ministauyuq Kiinauyaliqiyikkunnut munariyakhaa una Maliganga.

Uqaqatigiluta

Akiliuhiarutikhat Akiliuhiarutikhat Taaksingit

Akiliuhiarutikhat Laisiit

Qaritauyamit Pilugit Apirhuutit Titiraqhiamyullu