Havaktingit

You are here

Iningnikhat Nunalaaqaqtun Avatquhimayuq Pitjutikhaat (SCSB)

Una tatqikhiut tamaat akiliktauyukhaq taima $175.00 tallamik inigiikhimayukhaq manikhaq maniliuluangitunut iningnikhanut Nunavunmi.

 

Nunavunmi angirutiqaqatuq kanatam kavamanin taima akiliktauhimaaqtukhaq  Iningnikhat Nunalaaqaqtun Avatquhimayuo Pitjutikhaat pitjutikhaq akituutikhaq tapkununga tatqikhiut tamaat Iningnikhat Manikhaqhimaaqtunik manikhat.

 

Kitkun Ilaugiaqaqtun?

Nunavunmiun 60nik ukiuqaqtun avatquhimayutluuniit ukiuk tamna tuniyauhimaaqtun Naunaiyagiikhimayunik Manikharnik Pitjutikhaq (GIS) taimaluuniit Aipanga Manikhangitlu talvanga kanatam kavamanin.

 

Qanuq Uuktugiaqaqtun:

Iningnikhat iniqtiqtakhait kanatam taaksiliqitjutiit utiqtiqtukhanik manikhat uuktuutikhatlu titiqat tapfumuna Naunaiyagiikhimayut Maniliuknikkut Pitjutikhaq Aipanganilu Manikhaqhimaaqtangitlu ukiuk tamaat.

 

Uqaqqatigiumagungni Naunairutikhat

Ikayukhtikhailiuliguvit uqaqqatigiumagungnik Ikayuktiuyut Kanatami Havaktiit, hivayaqlugu Ikayuuhialiqiyi Kavamatkunut Uniqtiuliqiyimunluuniit.

Naunaiqyumigumaguvit Kanatami Maniktaqvikhangit, pulaaqlugu Ikayuktiuyut Kanatam qaritauyaliqitjutiingit.