Havaktingit

You are here

Children & Family Services

Huna havaariyait nutaqqanik munaqtiuyiuyit?

Nutaqqanik munaqtiuyit (nutaqqanik munaqtiuyut ilaqatigiiktut) nakuuyumik avatikhaqaqnikkut nutaqqamut ilamini aihimalimaiktumut.

Qanuq uuktugniaraluaqqik nutaqqanik munaqtiuyiunirmut?

Uuktuktaaktutit nutaqqanik munaqtiuyiuyaami iniqtirlugu uuktuutikhaq titiraq unalu munarhiliqinikkut titiraq. Ihuaqtumik pitjutikhaqaqtughauyutit ihuinaaqhimayaakhainut naunaiktitaulugit – una havaarivagait nunangni Palihimat havakviani.

Angiktauguvit uumunga nutaqqanik munaqtiunirmut uuktuutikhamik, una Nunallaami Ayughaqtunik Ikayuqtiuyuq uqaqviginiaqtaatit naunaikhiluni aihimavikni pulaariamini takulugulu iglut humilu nutaraq hinikniariakhaanut.

Angiktauguvit nutaqqanik munaqtiuyiulutit, nutaraq iglungniinniaqtuq naunaikhugit pitjutikhait nutaqqap inikhaqaruvitluuniit nutaqqamik munariyaangni. Munaqhiyakhat nutaraq havakpaklugillu maliktakhatit havaktakhangillu nutaqqanik munaqtiuyut umaliktiaklugit nutaraq utiffaaqtinnagu ilaminut aihimavingmingnut.

Ilihimalugu taimaa nutaraq munarigungni, hunalikaak ihumaliurutikhat piliuqtauyakhat uqaqvigilugu Nunallaangni Ayughaqtunut Ikayuqti, taimaa Kavamanga maligatigut munaqtiungmata nutaqqamut. Imaittutut, allannguqtirilimaitat nutaqqap takunnaqnia itjuhia sainiqhilutitluuniit angirutikhamik titiqqamik nutaqqamut.

Akiliuhiakniaqtutit akilikattaktainik ikayuutigilugu munaqtirutikhanut munariyangnut nutaqqamut.

Angiktutit uqaqvigihimmaakniaqhugu Nunallaangni Ayughaqtunut Ikayuqti qanuq inmagaat munariyat nutaraq.

Qanuq ihuaqtumiki piniaqqigit havaktakhatka nutaqqanik munaqtiuyiulunga?

Pingahuuyut allatqiit nutaqqanik munaqtiutjutikhat:

Ilaqatigiiktunut Nutaqqanik Munaqtiunikkut – una Nutaqqanut Ilagiiktunullu Maligaq pitjutigivagait ilaqatigiiktut munaqtiupkakhugit hivulliuvlugu piyakhani nutaraq aihimavikmiilimaiqqat.
Pivaktait Angiktauhimayut Nutaqqanik Munaqtiunikkut – Nunallaamiutanut ilaqatigiiktunullu angiktauhimayunut munaqtiulutik ikayuqlugulu nutaqqat ilatik nutarainnik ayughaliraikpata.
Allat Ihuaqhaqtauhimayut Nutaqqanik Munaqtiunikkut – Ilaqatigiiktunut ikayuqtaaktut munarhiliqinikkut munaqhitjutikhanut allaniklu ikayuutikhanik nutaqqanut timikkut ihumatigullu ayughautiqaqtunut, allanikluuniit munaqhitjutiqaqqata ukunatut tughuanuakkut niripkainikkut unaluuniit timikkut iqaiyainirmut.

Munaqtiuyit ilaqatigiiktut ikayuutigittaaktait atauhiq amigaittunikluuniit ukuninga ataani havakpagainut:

Qilamiurutiqaqqat Nutaqqanik Munaqhiniq (piyakhaukpata).
Naittumi Hivituniani Nutaqqanik Munaqhiniq (naunaikpagait angiqatigiikhutik).
Nayukvigigaakpaknahuaqhugit Nutaqqanik Munaqhiniq (naunaikpagait angiqatigiikhutik).

Hunat allat ikayuutikhat piinnarialgit ukununga nutaqqanik munaqtiuyit?

Munaqtiuyit ilaqatigiiktut ayughautiqaqtut nutaqqamik munariyamingnik uqaqvigiyakhaat nutaqqamut naunairiikhimayuq ayughaqtunut Ikayuqti.