Havaktingit

You are here

Nunavut Kavaman Quviagingngitaat Irapiankut Kautiliqiniaqtitiniakmanik talvuuna Nattiqnik Anguyauyungnaiqnikkut

Iipu 25, 2013

Tuhaayakhaq

Tuhaqtitauyukhaq Qillaminuaq

Nunavut Kavaman Quviagingngitaat Irapiankut Kautiliqiniaqtitiniakmanik talvuuna Nattiqnik Anguyauyungnaiqnikkut

IQALUIT, Nunavut (Qitiqauyaqvia 25, 2013mi) – Ublumi Kautiliqivingmi talvani Irapiankut Katitirviingit nattiqnik anguyauyungnaiqnikkut aulaliktuq maligaliqitjutitigun katimaviinganin ihuagiyaungitunun aulatitihimaliqtuq Inuit Tapiriit Kanatami Amiliqiyunutlu Havagvikyuanganin Kanatami. Kuatirvik ihuaguhungitun talvuuna ihuagiyaungitungit kinguliuyuq uuktuutikhatigun nutqaqtitiumaplugu, taima akuuktauliktuq maligaliqitjutitigun taima aulatitinahuaqhugit atuqtauyukhanut nattiqnik anguyauyungnaiqnikkut.

"Nunavut Kavaman quviahugungnaiqtun uminga atuquyauyukhanut," uqallaktuq Nanagiriyauyuq James Arreak, Ministauyuq Avatiliqiyikkutni. "Tamna Irapiankut Katitirviingit katitiqhimayuq taima maligaliqitjutitiyaangat ihumaliuknikkut. Ihumayugut itqumayumik tamaita himiqtutiinaqtun katitirviingit taima tuhaanaqtumik nallunaqtunik ilitugitjutikhaqnik piqaqhimaaqtun taimalu nigiutjutiqaqtun taima Irapiankut kuatiliqiyut ikayuutiqaqtat una maligaliqitjutikhaq akuktauhimayuq."

Talvanganin niguagiikhimaliktuni tamna Irapiankut Katitirviingit nattiqnik anguyauyungnaiqnikkut 2009mi, nunaqyuangit piumayut akikhangitlu tamainik nattiit amiit akikliyumiqhimayut, humagingiplugitlu Inuit ilauyunut talvuuna anguyauyungnaiqnikkut. Talvanganin 2009mi, Nunavut nattiit amiit nivrutjauvaktun Kanatami Nunavunmilu, kihimi akiingit akituqpalaangitun taima anguyauyungnaiqkutmin. Nunavut Kavaman, ilauyutlu tapkuat amiliqiyunut niuvrutiyut ilaqatigiyaingit – Kavamangit Nunatsiaqmi Amiliqiyunut Niuvrutihimaaqtun havakhimaanginaqpaktun niuvaiyaangat nattiit amiit nunaqyuamun tamaat.

"Aulahimaaqniaqtugut ikayuknahuaqlugit Nunavunmi nattiqhiutunut havakhimaaqniaqtugutlu nalvaaqhinahuaqluta allanik niuvrutikhaqnik hanaqitjutingnik talvuuna nattiqnik," uqallaktuq Minista Arreak. "Atautimiitiluta, aulaniaqtugut nigiurutikhaqnik taima ihuagiyaungitun kuatiliqitjutikhaq hivulliuyuq uuktuqtunut nutqaqtitinahuaqnir, taima aulahimaaqtuq talvani kuatiliqivikmi, ihuagiyauniaqtuq."

Nattiit anguyauhimayut Nunavunmi, taima nuutaamik niqikhanik, niriuminaqtumiklu taima aituihimaanginaqtun nunalaanut taima nuutaanguyut niqqiit akituvalaaqtun piqangitunluuniit. Taima himiqtutikhangit akiqaqtuq taima nattiit niqqingit niqqiyaunginagami Nunavunmi taima nallautiqhimayuq avaquqhuni taima 5 milian tallamik ukiuk tamaat. Nattiit amiit, atuqtaunginaqtuq hunaliurutikhaqnik anguyaugangat, niuvrutiyauvaktuq taima akiliuktutivaktuq anguyaunikkut taimalu akituqyumiqnikkut hunavalungnik inuuhimaagiangat ukiuktaqtuni. Nunavut Kavaman pangnaikhimaniaqtun niuvikhimaaqniaqtunlu nattiit amingnik angunniaqtunin talvuuna Avatiliqiyikkutni Amiit Niuvailiqiyunut Havaaqhanin.

###

Tuhaqtitiliqiyuq Hivayaqlugu:

Jacquie Pepper-Journal
Atanguyaq Tuhaqtitiliqiyiini, Ilinniaqtuliqiyikkut Ikayuktiuyuqlu
Avatiliqiyikkut
867-975-7721
jpepper@gov.nu.ca