Havaktingit

You are here

Nunavunmiutat ilautquyauyut quviahuutikharnik Uiuiktuliqiyunut uqauhirnik pitquhingitlu

Maassi 07, 2014

Tuhaayakhaq

Qillaminuaq Tuhaqtitauyukhaq

Nunavunmiutat ilautquyauyut quviahuutikharnik Uiuiktuliqiyunut uqauhirnik pitquhingitlu

IQALUIT, Nunavut (March 7, 2014) – Ubluq naunaitkuhiqhimayut aulatitiyaangat 16nguyumik ilaliutihimayuq tapfuminga Les Rendez-vous de la Francophonie-mik, 17nik ubluqnik quviahuutiginiaqtun Uiuiktunut uqauhirnik pitquhingniklu nunat tamaini Kanatami. Uvani ukium aulavikhanga imaa inniaqtun La joie de vivre d’hier à demain, taima ilitugitjutitiyuq inuuhittianga, akhuurutinga, atugumayainiklu Kanatangit uiuiktunut nunalaangit.

"Havagviat Pitquhiliqiyikkut quviahuutigiyut taima ilauqatigigamitku tapkuat Les Rendez-vous de la Francophonie-ngit 2014mi havaaqhangit ikayuutikhangitlu inuudjagininga Nunavutim Uiuiktunut uqauhinganik," Uqallaktuq Paul Okalik, Ministauyuq Uqauhiliqiyunut. "Atuqhimaaquyatka ilauquyatkalu tamaita francophone-ngit francophilesngitlu quviahuutigitquplugit Uiuiktunut uqauhirnik pitquhiliqinikkutlu taima talvuuna hivunirharnun 17nik ubluqnik."

Nunavut Kavaman ikayuutigiyut pivalliatjutikharnik talvani Nunavutim francophone-mi nunalaani talvuuna qaffiuyunut hanaqitjutikharnun aitilangniaqtatka:

• $285,000 maniktaqvikharnik tapkuninga 11nik Uiuiktunut uqauhiqaqtunut nunalaani hanaqitjutikharnik talvuuna 2013mi 2014mun;

• Nuutaaq ilaqatigiiknikhat tapkuninga Carrefour Nunavut tuniukhat ihuaqtumik havaktukhanik ikayuutikharnik Uiuiktunut; taimalu,

• tamna 5544-ngit Uiuiktunut Ikayuutikhangit hivayautaangit, taima ikayuutikhaq taima tunihimaaqtun naunairutingnik Uiuititigun nunalaanun talvuuna kavamanun havaanun ikayuutikharniklu.

Iqalungni, Qiqaiyaqvia 7mi 23mun, l’Association des francophones du Nunavunmiitun katimapkainiaqtun qaffiuyunik pitquhiliqitjutingnik nunalaani hulilukaarutikharnik. Naunaiqyumirumaguvit Iqalungni hulilukaakniaqtunik titiraqlugit qaritauyakkut katimaviangit talvani titiraqviani information.afn@gmail.com.

Taima 1 tausin 2 hanatnguyut Nunavunmiutat uqayuktun Uiuitigun uqauhiluagiyainik taimaluuniit kingulirmik uqauhigiyaingit. Amigaitilaangit Uiuitun uqaqtaaqtun Nunavunmi Iqalungni nunaqaqtun, taima 13 pusannguyut inuugaingit uqagiaqaqtun Uiuitutun.

###

Tuhaqtitiliqiyut Hivayauta:

Leevede Atagoyuk

Atanguyaq Tuhaqtuliqiyuni

Ptiquhiliqiyikkut

(867) 975-5526

latagoyuk@gov.nu.ca