Havaktingit

You are here

Iligiit Nunavut aulaqniaqtun 2014mi Ukiuktaqtumi Ulapqiaqtuqtunik

Maassi 12, 2014

Tuhaayakhaq

Qillaminuaq Tuhaqtitauyukhaq

Iligiit Nunavut aulaqniaqtun 2014mi Ukiuktaqtumi Ulapqiaqtuqtunik

IQALUIT, Nunavut (Qiqaiyaqvia 12, 2014) – Taima ulapqiyukhat upalungaiyaqtilunik aulaqniaqhimayukhat talvunga Ukiuktaqtumi Ulapqiaqtuqtunik (AWG-ngit)-taivagait naitumik), Iligiit Nunavut tuhaqtitihimayut ilitagiyauhimayuq titirangit. Tamna AWG-ngit taivagait naitumik aulaniaqtun Qiqaiyaqvia 15mi 22mun talvani Fairbanks, Alaskami.

Iligiit Nunavut ilauqaqtun taima 279nik ilauqaqtun ulapqiyunikhanik, ulapqiunik ilihaiyiit, atanguyanganik, aulatitiyunik havaktinik, pitquhiliqiyunut qunngiaqtitiniaqtunik nunalaanin tamaini Nunavunmi.

"Ulapqiaqtukhavut akhut uuktuqpakhutik ikaakninik ilaulukaakpaktun ulapqiumayamingnik ulapqiyaangat anginirmik akigaktuiyumaplutik talvani AWG-ngitni," uqallaktuq Tom Sammurtok, Ministauyuq Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkutni. "Ukuat ulapqiaqtuqtun, ulapqiyukhanik ilihaiyiit ilauniaqtunlu ilautquiniaqtun Nunavutim tautuktitiyaangat nunaqyuami hivunirmi, taima aadjikiiktumi hivulliqtiuplutik nunalaaptingni."

Nunavutim titqauyangat tigumiaqniaqtuq angmaqtigiligumik ulapqiaqtuqtunut tamna Judy Mariq, haakiktunut ulapqiukhaq talvanga Qamnittuaqmin. Mariq pukukhimayuq taima hivulliqtiunginaqhunik tautungnaqman haakiktumi haakigungnaigaangatlu. Hivulliqtiuvaktuq iligiingit goldmik qunnguhirmiutihirhutiklu talvani Nunavutim hivullirmi nunaqyuaptingnik arnat haakiktunik akigaqtuiyunut.

Taima quvianaqtumi tautuktitiyuni talvani nunaqyuaptingni Ukiuktaqtunik Ulapqitjutingnik atauhiinauplunilu nukakhiupluni ulapqiagiaqtungnahuaq, Deon Kuglugiak, talvanga Igluligaaryumin ilauliqtuq taima tigumiaqniaqhimayut naunaitkuhirmik nunalaanik.

Pitquhiliqinikkut qunngiaktitiniaqtuq talvuuna havainirmi tautuktitiniaqtun tapfuminga Inuksuk Qillautjaqtuqtunik talvanga Iqalungni. Taimalu, 14nguyut aulatitiyunik havaktinik pukuktauhimayut tuniyaangat ikayuutikharnik tutkikhailiqiyunut iligiiktunut tamaini Ulapqitilunik.

Iligiit Nunavut ilaulukaakniaqtun avatqumayunik 15nik hulilukaarutingnik talvani AWG-ngitni, ilauniaqtun hulilukaaktukharnik: Ukiuktaqtuni Ulapqitjutingnik, badminton-mi, basketball-mi, curling-mi, Dene ulapqitjutiit, qinmiruyaqtuqlutik, quakhayaaqlutik atuqtuyangnik malikhautilugu, haakiklutik, soccer-niaqtun, kayumiktumik quakhayaaqlutik, table tennis-niaqtun, volleyball-niaqtun, unalhuutiniaqtun pitquhiliqiyunut qunngiaqtitiniaqtunlu.

Tamna AWG-ngit nunaqyuaptingnik anginiqaqtuq ukiuktaqtuni amigaitunik ulapqiukhanik pitquhiliqiyunut hulilukaaktunik taima ilauqaqhutik avaqumayumik 2 tausinik inulramiinik ulapqiukhanik talvanga Tunnganiitunin Ukiuktaqtunin nunalaangani tamaini nunaqyuaptingnik. Nunavunmin, Nunatsiaqmin, Yukonmin, Nunavikmin, Tunnganin Albertamin, Greenlandmin, Sapmimin, Yamalmin, Alaskaminlu ilauhimaaqniaqtun nunalaangit talvani AWG-ngitni uvani ukiumi.

"Ilitagiugutlu akhuqhutik nunaqyuaptingnik ulapqipkailiqiyut ulapqiunik ilihaiyiyut taima akhuqhutik ulapqipkaivaktun piyaangat ayungnairutikharnik ulapqiumayamingnik akigaqtuiyaangat hulilukaaktukhanik ukiuk tamaat," uqallaktuq Minista Sammurtok. "Ilaulimainiaqtugaluit ikayuktiqangitkumik aulalimainiaqtungnaqhiyut Iligiitun Nunavut ilaulukaagiangat talvani AWG-ngitni."

###

NAUNAIQHIMAYAKHAAT TUHAQTITIUNUT: Aadjiliukhimayuq Iligiitun Nunavut titiragiikhimayut naunaitkutiit pigiaqaqtun tukhigungni.

Tuhaqtitiuliqiyi Hivayaqlugu:

Hillary Casey

Tuhaqtitiqiyi

Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkuni

867-975-5342

hcasey@gov.nu.ca