Havaktingit

You are here

Igluqaqtunut Nanminingmik Malikhautikhaq talvuuna Nunaup Puvitquumannga Nunavunmi – Iglut Tunngavingmiitukhaq Aulangitumik

mii 13, 2013

Tuhaqtitauyukhaq

Qillaminuaq Tuhaqtitauyukhaq

Igluqaqtunut Nanminingmik Malikhautikhaq talvuuna Nunaup Puvitquumannga Nunavunmi – Iglut Tunngavingmiitukhaq Aulangitumik

IQALUIT, Nunavut (Qiqaiyaqluaqvia 13, 2013) – Nunavut Kavaman, Avatiliqiyikkutni, quviahuktun tuhaqtitiyaangat tuhaarutikhaqnik talvuuna ‘Igluqaqtunut Nanminingmik Malikhautikhangit talvuuna Nunaup Puvitquumannga Nunavunmi’.

Tamna igluqaqtunut nanminingmik malikhautikhaq titiraqhimayuq taima ayungnaitumik kangikhitjutikhaqnik, naunaitumik uqauhikkut taima igluqaqtunut. Titiraqhimayuq aviktuqhimayuq taima naunaitumik titirauyakhimayunik, tiklitjutiliklu piksaqaqhutiklu ihuaqtunik. Tamna malikhautikhat aituihimaaqtun naunairutingnik talvuuna hunaumangat nunaup puvitquumannga, qanurlu hilaup allanguqtigininga ayungnautigivalialikta, ayungnautitlu iglunut, talvuuna akhuqnatqiaq mahaktailinikkut nunanut.

"Hivunikhangat tunihimaagiangat igluqaqtunut nanminingnik Nunavunmi taima ilitugitjutikhatlu hanaqitjutikhangitlu taima havagiangat allanguqtirutikhaqnik taima igluangani," uqallaktuq Nangariyauyuq James Arreak, Ministauyuq Avatiliqiyikkut. "Una malikhautikhaq tunihimaaqtuq ihuaqtunik naunairutingnik taima ikayuutiniaqtun allanguqtiqhimaaqtunut taima aulayut nunalaaptingnut."

Tamna malikhautikhaq hanahimayuq talvuuna Avatiliqiyikkut Hilaup Allanguqtiginikkut Katitiqviangani, taima ilaqatigiikhugit Nunavunmi Igluliqiyiryuakkut, Avatiliqiyikkutlu Kanatami, Centre d’études nordiques – Université Laval-mi, Nunalipauyaq Iqalungni, Kanatam-Nunavunmi Nallunaqtunik Ilituginahuaqhimaaqtun Havagvikyuangitlu. Maniktaqvikhat ikayuutikhat tuniyauhimavaktun talvuuna Nunaqqaqhimayunut Katimaviingit Ukiuktaqtunilu Pivalliatjutikhangit talvuuna Hilaup Allanguqtiginikkut Maniktaqvikhaq Ilaqatigiiknikkut.

Igluqpautit taima akuuktauhimayut talvuuna nunaup puvitquumannga mahaktitinikkut akituqyumiktuqaqtun akikhanik talvuuna igluqaqtunut nanmikkut, talvungalu kavamanut nanminiqaqtunut havagviinut. Taima atuqhimaaqnikkut ihuaqtunik napaqtuiliqitjutingnik taimalu tunihimaagumik ilihairutikhaqnik ikayuutikhaqniklu, taima naunaiqniaqtuq taima ilangit ukuat akingit ikiklilaaqniaqtun nutqaqtitaulangniaqtunluuniit. Taima atuqhugu una malikhautikhaq, igluqaqtun nanminingmik taima ihuatqiamik hanaqitjutiqaqniaqtun taima ihumaliugiangat talvuuna hanatjutikhanikkut munagitjutikhaqniklu iglungit nanminigiyait.

Taima qaritauyakkuurutikhat aatjiliukhimayuq malikhautikhangit nalvaaqtaugiaqaqtuq talvani Nunavut Hilaup Allanguktiginikkut Katimaviani qaritauyakkut qunngiakviani: www.climatechangenunavut.ca.

###

Tuhaqtitiliqiyi Hivayaqlugu:

Tyler Ross

Atanguyaukafuktuq, Tuhaqtitiliqiyiit, Ilinniaqtuliqiyikkut Ikayuktiuyutlu

 Avatiliqiyikkut

867-975-7720

tross@gov.nu.ca