Havaktingit

You are here

Akausisarvik Ihumaqluktunut Mamiqhaivikhangit taima Aituiquyut Amigaitunik Ikayuutikharnik talvuuna Ikayuktikhailiuqtunut

mii 17, 2013

Tuhaayakhaq

Qillaminuaq tuhaqtitauyukhaq

Akausisarvik Ihumaqluktunut Mamiqhaivikhangit taima Aituiquyut Amigaitunik Ikayuutikharnik talvuuna Ikayuktikhailiuqtunut

IQALUIT, Nunavut (Qiqaiyaqluaqvia 17, 2013) – Nunavut Kavaman nuutiqtauhimayuq Akausisarvik Ihumaqluktunut Mamiqhaivikhanga nuutaamun ihuaqhaqtauhimayunut tunngavikhaqnun taima havagvik ihuaqhaiqyumiqtitiyaangat amigaiqyumiqtitiyaangatlu ikayuutikhaqnik ikayuktikhailiuqtunut.

Tamna nuutirniq nuutaanguqtirniqlu tapfuminga Akausisarvik quviahuutigiyauyuq ublumi taima kipluiqnikkut tapfuminga nattiqmik qupakhanut taima ilitagittitiyaangat angmaqtitirinikkut tapfuminga Nunavutim ihumaluktunut mamiqhaivikhangit talvani Iqalungni.

"Tamna nuutinga tapfuminga Akausisarvikmik taima hivulliuyuq tumitjutikhaq talvani Inuuhirinikkut Havagviangit pangnairutingni taima ilitugipkaiyaangat angikliyumiqtitiyaangatlu ihumaqluktunut inuuhirinikkut havaaqhangit ikayuutikhangitlu," uqallaktuq Nangariyauyuq Keith Peterson, Ministauyuq Munarhiliqiyikkutni. "Nunavut Kavaman tutquqtitihimayut manikhaqnik $860,000-mik taima angikliyumiqtitiyaangat ihumaqluktunut katimavikhaanik havaaqhanga talvani Akausisarvik uvani ukiukmi."

Tamna Akausisarvik Ihumaqluktunut Mamiqhaivikhaq nuutiqhimayuq talvuna hiniktaqviugaluaq aannialiaqtunut taiguqviqaqtugaluaq(Tammaativvik-mik). Tamna 2.4 milian tallamik manikhaqvikhaq aituihimaaqtun 24nik ikaakninik, saivaniklu ubluk tamaat munaqtiqaqhimaaqtun talvani havagvingmi taima ikayugiangat 15nik aanniaqtunut taimalu 40nik aniqataaqtunut ihumaqluktunut ikayuktaunginaqtun.

Taima havaktinikpiaqan, tamna ihumaqluktunut havagviangat havaktiqaqniaqtuq ihumaqluktuliqiyiimik munarhimik atanguyangmik, malrungnik ihumaluqtuliqiyunut munarhinik, pingahunik uqautjiukhanik, 10nik inuuhirinirmun ayuittiagiikhimayunik havaktinik, titiraqtimik, igaviani atanguyaqmik ikayuktihaniklu havaktiqaqniaqtun.

###

Tuhaqtitiliqiyi Hivayaqlugu:

Ron Wassink

Tuhaqtitiliqiyi Ayuittiagiikhimayuq

Munarhiliqiyikkut

867-975-5710

rwassink@gov.nu.ca