Havaktingit

Nutaangutqijat GN-kut Qalagjuarniq COVID-19C tuhaqtitaujukhat paqitaunginariaqaqtun qaritaujakkurviptingni. Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat paqitaunginariaqaqtun Havagviat Aanniaqtailinikkut Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat makpirnia.

You are here

Pigiaqatut Naunaiyariiqhimayut Hiamitauyukhaunngittut

Hunaukmat Tuhaagakhanik Tiguhinirmut Hapummiyaarniq hiamitiqtailinirmullu?

Inuit pittaaqtut piumagumik naunaitkutinik pihimayut  Nunavut Kavamanganit (GN). Taimaatut piyuq una Tuhaagakhanik Tiguhinirmut Hapummiyaarniq hiamitiqtailinirmullu (ATIPP) Maliganga tunigiami tamaita inuit uuminnga pilaarutimik. Naunaitkutakhaq naunaiqtaalu GN-kut hapummiyaa hiamitiqtakhaunngittaanik inuup naunaitkutinganik pihimayut havakviuyunit, timiqutigiyauyunit, hivuliqtiuyunit, kuapuriisinit havakviinitluuniit, naunaittuq kavamaliqiinik.

ATIPP Makpiraaq

 

Kitkunnut Tuhaagakhanik Tiguhinirmut Hapummiyaarniq hiamitiqtailinirmullu Maliganga piva?

Tamna Tuhaagakhanik Tiguhinirmut Hapummiyaarniq hiamitiqtailinirmullu Maliganga piyuq tamainnut kavamatkunni havakviinginnut, timiqutigiyauyunut, hivuliqtiuyunut kuapuriisinullu aatlatlu katimayiuyunut titiraqhimayut kavamatkuni uumani Tuhaagakhanik Tiguhinirmut Hapummiyaarniq hiamitiqtailinirmullu maligait. Naqitlutit HAMUNGA takugumaguvit atiliurhimayut tamaita kavamatkunni katimayiingit piyut uumunnga Tuhaagakhanik Tiguhinirmut Hapummiyaarniq hiamitiqtailinirmullu Maliganga.

ATIPP Maligaq