Havaktingit

You are here

ATIPP - Contact List

ATIPP Havagvik
Aeroplex Iglukpak#1084
Titiqqiqivia. Titiraqarvinga 1000, Nayugaa 200
Kavamaliqiyikkut
Iqaluit, NU X0A 0H0


Ataniq,Tuhagakhanik Tiguhinirmut Hapummiyaarninirmut Hiamitirnaittunun Titiraqtauhimayunik
Hivayautaa: 867-975-6044
Kayumiktukkut: 867-975-6091
Qaritauyakkut Titiqqivia: ATIPP@Gov.nu.ca

 

 

Havaariyakhanut Ayuiqhainikkut, Hanayiunikkut Havaakhanullu Naunaitkutikharnikkut Katimayiit
Piliuqhimayuq ataani Havaariyakhanut Ayuiqhainikkut, Hanyiunikkut Havaakhanullu Naunaitkutikharnikkut Maligaq
Titiqqiqivia. Titiraqarvinga 1000, Nayugaa 1260
Iqaluit, NU X0A 0H0

Zsolt Munkacsy
Atan'ngujaq, Hanayiunikkut Havaakhanullu Naunaitkutikharnikkut
Hivayautaa: 867- 975-5280
Kayumiktukkut: 867-975-6266
Qaritauyakkut Titiqqivia: ZMunkacsy@GOV.NU.CA

 

 

Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut
Titiqqiqivia. Titiraqarvinga 1000, Nayugaa 700
Iqaluit, NU X0A 0H0

Chris MacNeil
Amirittiarutait Hiamitiqtakhaungittut Atugakhanut Naunaiyaiyi
Hivayautaa: 867-975-5465
Kayumiktukkut:        867-975-5305
Qaritauyakkut Titiqqivia:    CMacNeil@gov.nu.ca

Aramide (Lola) Owoaje
Atanguyaq, Maliguagahanun Maligakhanullu
Hivayautaa: 867-975-5354
Kayumiktukkut: 867-975-5305
Qaritauyakkut Titiqqivia: aowoaje2@gov.nu.ca

 

 

Pitquhiliqiyitkut
Trigram Igluqpait 903
Titiqqiqivia. Titiraqarvinga 1000, Nayugaa 800
Iqaluit, NU  X0A 0H0

Jonas Azonaha
Atugakhanut Naunaiyaiyi
Hivayautaa: 867-975-5575
Kayumiktukkut: 867-975-5504
Qaritauyakkut Titiqqivia: JAzonahaCH@fov.nu.ca

 

 

Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu
Titiqqiqivia. Titiraqarvinga 1000, Nayugaa 1570
Iqaluit, NU  X0A 0H0

Jimi Onalik
Aulapkaiyi,UpalungaiyainiqTuhagakhanut
Hivayautaa: 867-975-7873
Kayumiktukkut: 867-975-7870
Qaritauyakkut Titiqqivia: jonalik@gov.nu.ca

 

 

Ilinniaqtuliqiyitkut
Titiqqiqivia. Titiraqarvinga 1000, Nayugaa 900
Iqaluit, NU X0A 0H0

Jean- Claude- Nguyen
ATIPPnik/Inikhimayunik Titiqanik Munaqtiuyuq
Hivayautaa : 867-975-5629
Kayumiktukkut: 867-975-5605
Qaritauyakkut Titiqqivia: JNguyen1@GOV.NU.CA

Mary Kilabuk
Atugakhanut Naunaiyaiyi
Hivayautaa: 867-975-5671
Kayumiktukkut: 867-975-5605
Qaritauyakkut Titiqqivia: mkilabuk1@gov.nu.ca

 

 

Avatiliqiyitkut
Titiqqiqivia. Titiraqarvinga 1000, Nayugaa 1320
Iqaluit, NU  X0A 0H0

Patrick Huggins
Nukaqhiuyuq Atugakhanik Naunaiyaiyi
(867) 975-7721
(867) 975-7740
phuggins@gov.nu.ca

 

 

Kavamaliqijikkut
Aeroplex Iglukpak#1084
Quiquta 1000 Nayugaa 200
Iqaluit, NU  X0A 0H0


Ataniq, Tuhagakhanik Tiguhinirmut Hapummiyaarninirmut Hiamitirnaittunun Titiraqtauhimayunik
Hivayautaa: 867-975-6044
Kayumiktukkut: 867-975-6091
Qaritauyakkut Titiqqivia:  ATIPP@gov.nu.ca
 

 

Inuligiyitkut
224 Arnakallak Igluqpak Old Court House
Quiquta 1000 Nayugaa 1230
Iqaluit, NU   X0A 0H0

Alison Taylor
A/Aulapkaiyi Atugakhaq Ihumaliurniqmullu
Hivayautaa: 867-975-5205
Kayumiktukkut: 867-975-5297
Qaritauyakkut: ataylor1@gov.nu.ca

Tracy Wood
Atugakhanut Naunaiyaiyi
Hivayautaa: 867-975-5207
Kayumiktukkut: 867-975-5297
Qaritauyakkut Titiqqivia: TWood@gov.nu.ca

 

 

 

Kiinauyaliqiyitkut
Titiraqarvinga 1000, Nayugaa 330
Iqaluit, NU   X0A 0H0

Yuri Podmoroff
Atugakhanut Naunaiyaiyi, Maniliqivingmi Atugakhaq
Hivayautaa: 867-975-5893
Kayumiktukkut: 867-975-5805
Qaritauyakkut Titiqqivia: YPodmoroff@gov.nu.ca

Mads Sandbakken
Atannguyaq, Kiinauyaliriniqmut Atugakhaq
Hivayautaa: 867-975-6875
Kayumiktukkut: 867-975-5805
Qaritauyakkut Titiqqivia: msandbakken@gov.nu.ca

 

 

Munaqhiliqiyit
Sivummut Igluqpait 1107
Titiqqiqivia. Titiraqarvinga 1000, Nayugaa 1000
Iqaluit NU  X0A 0H0

Murugesh Narayanan
ATIPP Tutqiqhaiyi/Titiqqanik Tutqumaviit Atannguyaq
Hivayautaa: 867-975-5729
Kayumiktukkut: 867-975-5795
Qaritauyakkut Titiqqivia: MNarayanan@gov.nu.ca

Linnea Ingebrigtson
Aulapkaiyi, Atugakhaq Ihumaliurniqmullu
Hivayautaa: 867-975-5717
Kayumiktukkut: 867-975-5733
Qaritauyakkut Titiqqivia: Llngebrigtson@gov.nu.ca

 

 

 

Maligaliqiyitkut
Titiqqiqivia. Titiraqarvinga 1000, Nayugaa 500
Iqaluit, NU   X0A 0H0

Mark Witzaney
Angayukhik Atugakhanik Naunaiyaiyi/ ATIPP Tutqikhaiyi
Hivayautaa:  867-975-6346
Kayumiktukkut: 867-975-6151
Qaritauyakkut Titiqqivia: MWitzaney@gov.nu.ca

 

Havaktuliqinirmut Atuqtakhainut Katimayiit
Piliuqhimayuq ataani Havaktuliqinirmut Atuqtakhainut Maligaq
Titiqqiqivia. Titiraqarvinga 1000, Nayugaa 500
Iqaluit, NU   X0A 0H0

Mark Witzaney
Angayukhik Atugakhanik Naunaiyaiyi/ ATIPP Tutqikhaiyi
Hivayautaa:  867-975-6346
Kayumiktukkut: 867-975-6151
Qaritauyakkut Titiqqivia: MWitzaney@gov.nu.ca

 

 

Maligaliqiyiinun Katimayiit Nunavunmi
Piliuqhimayuq ataani Maligaliuqtit Maligaq
Titiqqiqivia. Qiuqutaa 29,
Iqaluit, NU  X0A 0H0

Teena Hartman
Atanilluaq Tukimuaqti Havaktip
Hivayautaa: 867-645-2536
Qaritauyakkut Titiqqivia: Qaritauyakkut: THartman@gov.nu.ca

Jonathan Ellsworth
Atanilluaq Aulatitiyunik Havaktip
Hivayautaa: 867-975-6390
Qaritauyakkut Titiqqivia: JEllsworth@gov.nu.ca

 

 

Taanngaliqinirmut Katimayiit
Piliuqhimayuq ataani Taangaliqinirmut Maligaq
Titiqqiqivia. Titiraqarvinga 1000, Nayugaa 330
Iqaluit, NU  X0A 0H0

David Crews
Atan’nguyaq, Manikhanut Auladjutikhanullu
Hivayautaa: 867-645-8481
Kayumiktukkut: 867- 645-3327
Qaritauyakkut Titiqqivia: dcrews@gov.nu.ca

 

 

Taangaliqinirmut Laisikhainut Katimayiit
Piliuqhimayuq ataani Taangaliqinirmut Maligaq
Titiqqiqivia. Titiraqarvinga1000, Nayugaa 300
Iqaluit, NU  X0A 0H0

Mads Sandbakken
Atannguyaq, Kiinauyaliriniqmut Atugakhaq
Hivayautaa: 867-975-6875
Kayumiktukkut: 867-975-5805
Qaritauyakkut Titiqqivia: msandbankken@gov.nu.ca

 

 

Nunallaani Igluliqiyiit (LHO-kut)

Takulugu Nunavunmi Igluliqiyiiryuat uqaqvigivikhamut naunaitkutainut.

Nunavunmi Ilihaqpaalirvik
Piliuqhimayuq ataani Nunavunmi Ilihaqpaalirvingmut Maligaq
Titiqqiqivia. Titiraqarvinga 609
Iqaluit, NU  X0A 0H0

Jesse Jacobs
Atannguyaq, Atugakhaq Ihumaliurniqmullu
Hivayautaa: 867-979-7227
Kayumiktukkut: 867-975-2549
Qaritauyakkut Titiqqivia: Jesse.Jacobs@arcticcollege.ca

 

 

Nunavunmi Nanminiqaqtut Atukkirviit Kuapuliisitkut
Piliuqhimayuq ataani Nunavunmi Nanminiqaqtut Atukkirviit Kuapuliisitkut Maligaq
Titiqqiqiviata Qiuqutaa 2548
Iqaluit, NU  X0A 0H0

Angela (Barkhouse) McPherson
Angayughiq Uqaudji, Nanminikkut Kivgaqtuqtut
Hivayautaa: 867-975-7891
Kayumiktukkut:  867-975-7897
Akiligakhaittumut: 1-888-758-0038
Qaritauyakkut Titiqqivia: abarkhouse@nbcc.nu.ca

 

 

Nunavut Pivalliajjutikhalirinirmut Katujjiqatigiinnun
Piliuqhimayuq ataani Nunavunmi Nanminiqaqtut Atukkirviit Maligaq
Titiqqiqivia. Qiuqutaa 249
Kangiqliniq, NU X0C 0G0

Bernadette Tutanuak
Atannguyaq Maniliqinirmun Auladjutikhanullu
Hivayautaa: 867-645-3170
Kayumiktukkut: 867-645-3755
Qaritauyakkut Titiqqivia: bernie@ndcorp.nu.ca

 

 

Nunavunmi Igluliqiyiryuatkut
Piliuqhimayuq ataani Nunavunmi Igluliqiyiryuatkut Maligaq
Titiqqiqivia. Titiraqarvinga 1000, Nayugaa 1400
Iqaluit, NU  X0A 0H0

Mark Lucas
Aulapkaiyi, Atugakhaq Ihumaliurniqmullu
Hivayautaa: 867-975-7217
Kayumiktukkut: 867-979-4194
Qaritauyakkut: mlucas@gov.nu.ca

*Pitquiyut naunaitkutikhanik pihimayainut Nunallaani Igluliqiyiit Katimayingit (LHO-kut) tuyuinnarialgit ukununga Nunavunmi Igluliqiyiiryuatkut Kuapulisingat ATIPP-mut Tutqikhaiyit

 

 

 

Kavamatkuni Naunaitkutainut Katimayiit
Piliuqhimayuq ataani Titiqqanut Tutquqtauhimayunut Maligaq
Titiqqiqivia. Qiuqut 310
Igloolik, NU  X0A 0L0

Edward Atkinson
Nunavunmi Titiqqanik Tutquqtiriyi
Hivayautaa: 867-934-2044
Kayumiktukkut: 867-934-2047
Qaritauyakkut Titiqqivia:  eatkinson@gov.nu.ca

 

 

Qulliit Nunavunmi Arnait Qanurilinganinginnut Katimayiinut Piliuqhimayuq atani Qanurilinganinginnut Katimayiinut Arnait Qanurilinganinginnut Katimayiinut Maligaq
Titiqqiqivia. Qiuqut
Iqaluit, NU  X0A 0H0

Beth Beattie
Atannguyalluaq
Hivayautaa: 867-979-6690
Kayumiktukkut: 867-979-1277
Akiligakhaittumut: 1-866-623-0346
Qaritauyakkut Titiqqivia: director@qnsw.ca

 

 

Qulliq Alruyaqtutinik Ikumadjutiit
Piliuqhimayuq ataani Qulliq Alruyaktuqtunik Ikumadjutiit Maligaq
Titiqqiqivia. Qiuqut 580
Iqaluit, NU  X0A 0H0

Sarah Smith
Ataniq, Atugakhaq Ihumaliurniqmullu Hivayautaa: 867-979 -7547
Kayumiktukkut: 867-979-7566
Qaritauyakkut Titiqqivia:  SSmith@qec.nu.ca

 


Ayukhaqtitauvaktunut Ikayuutikhanut Katimayiit
Piliuqhimayuq atani Ayukhaqtitauvaktunut Ihuinaarutinut Maligaq
Titiqqiqivia. Titiraqarvinga 1000, Nayugaa 500
Iqaluit, NU  X0A 0H0

Mark Witzaney
Angayukhik Atugakhanik Naunaiyaiyi/ ATIPP Tutqikhaiyi
Hivayautaa:  867-975-6346
Kayumiktukkut: 867-975-6151
Qaritauyakkut Titiqqivia: MWitzaney@gov.nu.ca

 

 

Havaktinut Aanniqtailinirmut Havalimaiqqatalu Nalliqtarvik
Aulahimmaaqtuq atani Havaktinut Aanniqtailinirmut Havalimaiqqatalu Nalliqtarvik Maligaq
Titiqqiqivia. Qiuqut 8888, 5029-49th
Yellowknife, NT  X1A 2R3

Matthew Koczkur, MA
Atannguyaq Atugakhaq Titiqqaniklu Naunaiyarutainik
Tuhagakhanik Tiguhinirmut Hapummiyaarnirmut Hiamitirnaittunun Titiraqhimayunik Tutqiqhaiyi
Havaktiit Aanniaqtailinginni Akiliuhirnikkullu Katimayiingit
Nunatsiarmi Nunavunmilu
Hivayautaa: (867) 920-3808
Qaritauyakkut: matthew.koczkur@wscc.nt.ca