Havaktingit
LogoHome

Nutaangutqijat GN-kut Qalagjuarniq COVID-19C tuhaqtitaujukhat paqitaunginariaqaqtun qaritaujakkurviptingni. Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat paqitaunginariaqaqtun Havagviat Aanniaqtailinikkut Qalagjuarniq COVID-19 atuqtakhat makpirnia.

You are here

Pilihaaqhimayut Titiqqidjutit

Title Date
Uuktuutikhat Tingmihiqinikkut Aituutikkut Ilihaidjutikkut Thursday, Immaktirvia 8, 2017
Urhuqyualiqiniqmut Monday, Tissaipa 18, 2017
Tingmihiqinikkut Aituutikkut Ilihaidjutikkut Maliguagahat Thursday, Nuvaipa 30, 2017
Qungiat, Tiiviikkut uvalu qungiakkut Tuhaqtitiniqmun Pivalliadjutikkut Aituutit Maligahaq Thursday, Nuvaipa 30, 2017
Mikiyut Nanminiqaqtunut Havaanik Ikayuutikhaq Havaaqhaq Uuktuutit Thursday, Aktuupa 5, 2017
Mikiyut Nanminiqaqtunut Havaanik Ikayuutikhaq Havaaqhaq Malikhautikhat Thursday, Aktuupa 5, 2017
Mikiyut Nanminiqaqtunut Havaanik Ikayuutikhaq Havaaqhaq Atugakhaq Wednesday, Immaktirvia 26, 2013
Inmikuuqtuq Nalunaqtuliqinikkut Ilihaidjut Inulgamqnun (I-SPY)Maniktaqvighaq Uukturutikhaq maniktagiangat Friday, Niqiliqivik 11, 2017
Petroleum Resources in Nunavut Brochure Friday, Iipu 28, 2017
Tukhiqtun Uuktuutikhaq Aqutunik Naunaitkutingnik, Qiniqhiadjutikharnik Ayukhautigivakhimayinik Iniqhimayunik Titiqat Monday, Nuvaipa 7, 2016
Ayungnautiqaqqan Upalungairutikharnik Kuvihimayuniklu Ilituqhaiyukharnik Nunavunmi Tuesday, Maassi 14, 2017
Angiyukhingit Naunairutikhangit Malikhautikhaq Nunavut Monday, Maassi 13, 2017
Avatiptingni Hilap Qanuginia Wednesday, Iitjirurvia 22, 2017
Pitquhiliqinikkut-ihuaqtunik Uqaqtauyukhat Atuqtakhangit Wednesday, Iitjirurvia 15, 2017
2016 Tissaipa Pivallianingmun Qaffiutjutaata Inungin Nunallaamun Havaktingit Monday, Iitjirurvia 13, 2017
2018-2019 Pinahuarutit Maniliqtuutikhallu Monday, Januali 16, 2017
AITTUUTIKHAT TUNINIKKULLU MALIGAGHAQ Thursday, Nuvaipa 24, 2016
Pinahuarutit & Maniliqtuutit Wednesday, Nuvaipa 23, 2016
Upidjutit ikikliyuumiqlugit Imiqnikkut-Pihimayut Aaniqtigutinut Nunavunmi Tuesday, Nuvaipa 8, 2016
2016 Saptaipa Pivallianingmun Qaffiutjutaata Inungin Nunallaamun Havaktingit Wednesday, Nuvaipa 9, 2016