Havaktingit
LogoHome

You are here

Pilihaaqhimayut Titiqqidjutit

Title Date
Urhuqyualiqiniqmut Monday, Tissaipa 18, 2017
Tingmihiqinikkut Aituutikkut Ilihaidjutikkut Maliguagahat Thursday, Nuvaipa 30, 2017
Qungiat, Tiiviikkut uvalu qungiakkut Tuhaqtitiniqmun Pivalliadjutikkut Aituutit Maligahaq Thursday, Nuvaipa 30, 2017
Mikiyut Nanminiqaqtunut Havaanik Ikayuutikhaq Havaaqhaq Uuktuutit Thursday, Aktuupa 5, 2017
Mikiyut Nanminiqaqtunut Havaanik Ikayuutikhaq Havaaqhaq Malikhautikhat Thursday, Aktuupa 5, 2017
Mikiyut Nanminiqaqtunut Havaanik Ikayuutikhaq Havaaqhaq Atugakhaq Wednesday, Immaktirvia 26, 2013
Inmikuuqtuq Nalunaqtuliqinikkut Ilihaidjut Inulgamqnun (I-SPY)Maniktaqvighaq Uukturutikhaq maniktagiangat Friday, Niqiliqivik 11, 2017
Tukhiqtun Uuktuutikhaq Aqutunik Naunaitkutingnik, Qiniqhiadjutikharnik Ayukhautigivakhimayinik Iniqhimayunik Titiqat Monday, Nuvaipa 7, 2016
2016-2017 Pinahuarutit Maniliqtuutikhallu Monday, Januali 16, 2017
Pinahuarutit & Maniliqtuutit Wednesday, Nuvaipa 23, 2016
Nunavumi Akhaluhiqijutinik Maligaqyuaq Uqaqatiriigutauyukhanik Unipkaaq Monday, Aktuupa 17, 2016
Qurluqtuaryungmi Apqutikhanga Tuluqtaqvikhanga Havaktakhat Thursday, Niqiliqivik 25, 2016
Uniudjut ihibgiunia uvalu aalanguqtiqniit hapkua Ikayuuhiliqinirmut Tuesday, Immaktirvia 7, 2016
Nunavunmi Tariukkut Aquiyunun Munagidjutikhaq Upalungairut Monday, Immaktirvia 6, 2016
NNI Maligaghaq (Atuliqtitauniaqtuq April 01-mi, 2017) Friday, mii 13, 2016
Pilaagaqtut Pivaliatitni Naunaipkutaq Makpigaq Nunavutmun Friday, Niqiliqivik 7, 2015
Nunavumi Aulaqtuliqiyit Pulaqtuniklu Maligaqyuaq Monday, Nuvaipa 30, 2015
Ingilranikkut Uuktuutikhainik Atuqtakhanut Maligaq Tuesday, Saptaipa 15, 2015
Uukturuti Maniliqtuutikhanun - Niqainnani Tunirhainikkut Pinahuaruti Friday, Saptaipa 11, 2015
Niqqainnarnik Tuniuhainikkut Atuqtakhannik Friday, Saptaipa 11, 2015