Havaktingit

You are here

Quviahuutikharni 2018mi Nunaqaqtunik Nunaqyuangit Tamaat Uumayuliqiyikkut Ubluanga!

Maassi 02, 2018

Inungnut Tuhaqtidjutikhanut

Quviahuutikharni 2018mi Nunaqaqtunik Nunaqyuangit Tamaat Uumayuliqiyikkut Ubluanga!

Talvuuna Qiqaiyaqvia 3, ilauqatigivakhimayut Havakviangit Avatiliqiyitkut quviahuutikharnik talvuuna Nunaqaqtunik Nunaqyuangit Tamat (UN) Uumayuliqiyikkut Ubluanga! Uvani ukiumi ihumagiyauniaqtun "Angiyut Piqtuqhiangit: Huradjat Ayungnautiqaryuliqaqtun" quviahuutigiyauniaqtun nunaqyuani tamaat ilitugipkaiyaangat inuuhirikharnik tamainik angiyut pituqhiangit huradjangit.

Tamna Kanaitian Piqtuqhiangit Nunavunmi angiyut piqtuqhiangit huradjaingit, unalu atauhiuyuq nunaqyuaq tamaani angiyut piqtuqhiangit ayungnautiqaqpaliayut tapkuninga inungnin hulilukaaktunik, taimaitunik anguniarnikkut, inungnunlu-uumayuniklu katitiqhimaaqtunik, nunagiyaingit tamaqpalialiqtun, unalu hilaqyuangit allanguqtiginikkut.

Quviahuutigilugu Nunaqaqtunik Nunaqyuangit Tamat Uumayuliqiyikkut Ubluanga imailiuklutik:

  • Ayuiqharniq aulahimayunik avatiliqinikkut ihumagiyauyunik, unalu nanminikharnik ayungnautiqaqpaktutin uumayunik nunagiyainiklu.
  • Iliqatigiiklutik apiqutingnik ilannagiyainik, ilagiyatlu, unalu nunalaangitlu talvuuna uumayunik munagidjutikharnik.
  • Ikayukhimaanginaqtun ikaaknigiyainik ikayugianganik nunalaangit unalu nunalaani nunagiyaingit halumanirmik munagiyaangatlu uumayunik nunalu avatingniituq.

Taima amigaitumik ilingnin nunagiyainiklu ikayuutikharnik atuquyainiklu ilitugidjutikharnik ukuninga hanaqidjutikharnik. Naunaiqyumirumaguvit pulaaqlugu www.wildlifeday.org

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Debbie Purvis
Atanguyaq Tuhaqtitiliqiyunik, Ilihainikkut, Inungnun Upautihimaaqtuniklu
Avatiliqiyitkut
(867) 975-7761
dpurvis@gov.nu.ca