Havaktingit

You are here

Qiniqhiayut niruaqtauyukhanik hapkununga Nunavik Tariurmi Avikturnianni Uumayuliqiyit Katimayiit

Julai 20, 2020

Inungnun Tuhaqtitaujukhaq

Qiniqhiayut niruaqtauyukhanik hapkununga Nunavik Tariurmi Avikturnianni Uumayuliqiyit Katimayiit

Nunavut Kavamatkut piyumayut niruaqtauyukhanik naamadjutikhamik hapkununga Marine-mi Avataingani Uumayuliqiyunik Katimayiitni (NMRWB).

Tapkua NMRWB munaqtiriluaqtiuyut uumayunik talvani Nunavik Tariurmi Avikturnianni ilangit munagiyaqaqtut ihumaliurnikkut tamatqiqhimanikkut pittaarnikkut anguniarnikkut amigaittilaanginnik ukuninngalu ihariagiyaunikkut amigaitilaanginni.

Ilihimaguvin nunanik uumayunik munagidjutikharnik talvani Avikturviangani aituimayuniklu havagianganiklu talvani MRWB-kutni, niruarumaguvillunniit kinamik, tuyudjavutin havakpakhimayangnik uuktuutikharniklu. Uuktuutikhat titiqqat hailihimayun uvani Avatiliqinikkut Havagviani qaritauyakkuurutaani.

Tuyurlugu havaakhaqhiurutingnik titiraqhimayut uuktutikhatlu umunga Patrick Huggins unaluuniin Naomie Pudluk 5-mungaqtinagu Qikiqtaani Ubluqhiutaani uvani Taarnirmun Aullaqtirvia 31, 2020.

Aallanik naunaitkutikhanik, uqaqatigidjavan: Patrick Huggins uvani phuggins@gov.nu.ca uvaniluunniit 867-975-7721; uvaniluunniit Naomie Pudluk npudluk@gov.nu.cauvaniluuniin 867-975-7767.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatigivikhaq:

Karen Flaherty
Atan’nguyaq Tuhaqtipkaiyini, Ilinniaqtulirinikkut Ikayuqtiuplunilu
Avatiliqiijikkut Havagvia
867-975-7761
kflaherty1@gov.nu.ca