Havaktingit

You are here

Nunavut Min’nguiqhiviinnut Ilihaidjutikhaq Inungnit Uqaqvigiumayaithuarutikkut Katimadjutit

Iipu 16, 2019

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Nunavut Min’nguiqhiviinnut Ilihaidjutikhaq Inungnit Uqaqvigiumayaithuarutikkut Katimadjutit

Nunavut Min’nguiqviit Amiriyauyukhatlu Nunait Havakviata tuhaqtipkainiaqtut katimalutik Iqaluktuutiami auladjutikharnik talvuuna Inikhimanggittumik Nunavutim Min’nguiqviit Ilihaidjutikhaanik. Inuk kituliqaak ayuiqhayumayuq ilihairutikharnik unalu tuniyaangat ihumagiyainik malikhautikharniklu piyaangani uvagut idjuhia uvalu pitquhikkut ilitquhiq munagittiaqtauyuq, quviagiyauyuq, quyagiyauyuqlu ilauyukhat.

Nunalaani katimadjutikhangit aulaniaqtun talvuuna Hivulliq, Qitiqqauyarvia 29, 2019-mi 7-mungaqan 9-mun unuigu talvani Kuugaq Café-mi.
Nirilukaaqtitauniaqtut, taktakhaniklu piniaqtut.

Inikhimanggittuq tuhaagutikhaq qaritauyakkuunginnariaqaqtuhi uvani http://nunavutparks.com/news/. Naunaittiarumaguvit qaritauyakkuurinnariaqaqtan Mkhabela Masuku uvani qaritauyakkuugutaanni MMasuku@gov.nu.ca.

###

Tuhaqtitauyukhanut Uqarvikhaq:

Karen Flaherty
Atan’nguyaq, Tuhaqtipkainikkut, Ilinniarnikkut Ikayuqtiuplunilu
Avatiliqiiyitkunni
867-975-7761
Kflaherty1@gov.nu.ca