Havaktingit

You are here

Itqumadjutikhaq ihivriugianganik uqhuqyuaqarvik

mii 06, 2019

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Itqumadjutikhaq ihivriugianganik uqhuqyuaqarvik

Havagviat Avatiliqiyitkut atuqhimaaquyut tamainun nanminiqaqtunik iglungnik nanminiqaqtunik atanguyangit piyukhauyut ihivriuqtukharnik qanuritmangaangit unalu uqhuqyuaqarviingitlu. Ihivriuqtauhimaaqtukharnik ihuaqtumiklu hanauyukharnik unatuqangit urhuqyuaqarviingit kuvinaitumik halumaqhinaitumiklu akikhaqarnaitumik.

Taima imaq katitiligumik “kuhiqtaqhimayunik tuqhuanga”, qiqiniaqtuq taima tukhuangit qupiniaqtun. Taima hila alapaarnaiqpalialikman imarlu mahaktiliktuq, uqhuqyuaq kihiktarniaqtuq qupinirmi, taima kuviniaqtuq. Uqhuqyuaqarviit naunairutiqaqtun taima qatinirmik avatquumagumiklu 10nik ukiunganik himiqtauyukhat. Ukiuk tamaat ikayuutikharnik aulatitiyukhat ayungitunik havaktimin taima imaiyaigiaqaqtunik kuhiktarvia tuqhuanga (imarnik katitiqhimaanginaqtunik).

Tamna inigiikhimayuq Nanminiqaqtunik Iglungnik Malikhautikharnik Uqhuqarviingit tunihimaaqtun naunairutingnik qanuq nanminiqaqtunik ihivriugianganik uqhuqarviingit ilitagiyaangatlu kuvihimayuqaqtunik piqarnaitumik. Tamna malikhautikhangit pigiaqaqtun talvani ilitagiyauhimayunik uqauhikkut uvani: https://gov.nu.ca/environment/documents/illustrated-home-owners-guide-he....

Hivayagiaqaqtatinlu Avatiliqiyitkut Munagihimaaqtunik Havaktiuyuq talvaniluuniit Nunalaani Anguhiqiyitkut ihuaqhaiqyumirutikharnik akiqangitumik ihivriudjutikharnik urhuqyuaqarvingit.

###

Tuhaqtitauyukhanut Uqarvikhaq:

Karen Flaherty
Atannguyaq Tuhagakhanut, Ilinniarniqmun Ihanganiq
Avatiliqijikkut
867-975-7761
kflaherty1@gov.nu.ca