Havaktingit

You are here

Iqakuuknik Ikikliyumirutikharnik Havainiq Akhuurutikhaq

Aktuupa 21, 2019

Inungnun Tuhaqtitaujukhaq

Iqakuuknik Ikikliyumirutikharnik Havainiq Akhuurutikhaq

Havakviat Avatiliqiyitkut akhurhairutikharnik Nunavunmiunun ilauyukharnik talvuuna Iqakuuknik Ikikliyumirutikharnik Havainirmi Tattiarnaqtuq 21mi 27mun.

Munagidjutikharnik nunamik, huraanik, avatingniklu Avatimikluuniit Kamattiarniq, ilagiyaingit Inuit Inuuqatigiinikkut Akhuurutigiyangitni. Havagiaqaqtugut avatiliqinikkut munaqtiugiaqaqtun uuktuqhimaarluta 5nguyut Rngit: Ikikliyumirutikharnik, Atuffaartauniq, Ihuaqhaqtaugiaqaqtunik, Atuffarlugit Allanun Hunavalungnun, Ihuaryumirlugitlu.

Ilaulutik piksaliurlutik iqakuuknik ikikliyumirutikharnik havakhimayunik talvuuna takupkaklugit GN-kut Facebookmi Twittermiluuniit atukiutirvingmun aturlutik tamna hashtangit #WasteReductionWeekNU unaluuniit #WasteReductionWeek.

Taimaitutun GN-kut Facebookmi mapirviangani, malikhautilugit GN-kut Twitterngit mapirviangit @GOVOFNUNAVUT uvungaluuniit Havakviangit Avatiliqiyitkut qaritauyakkuurutaatigun uvani http://env.gov.nu.ca ayuiryumigianganik qanuq allanguqtigiaqaqtutin aihimavingni.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigiyakhaq:

Joshua Long
Atan’nguyaq Tuhaqtipkaiyini, Ilinniaqtuliriiyitkut Ikayuqtiuyunilu
Avatiliqijikkut Havagvia
867-975-7761
jlong1@gov.nu.ca