You are here

Ilihimalutin tiriganianun nanirianik

Nuvaipa 07, 2022

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjutikhaq
Ilihimalutin tiriganianun nanirianik

Pihuujaliguvit nunami, tahirni, hikumiluuniit - qingmiqaqtilutin mikijunikluniit nutaqqanik - itqaumaluhi naniriaqagungnaqhijuq.

Munagiyakhagiyan pihimayaangat pamiqhaat uumayut nutaqqatlu qayangnairutikharnik. Ipiiyaigungni qinmitit, ayungnautiqarniagungnaqhiyan ilihimayan.

Nanigiaqtit apigiyauvakhimayut nanigiaqtuilutik talvani inuit pihurvingni ilaulikaanginaqtaingitlu. Titiraqhimayuq Uumayuliqiyikkut Maligarmi Nunavunmi Nunataarutaanut Angirutaani, pigiaqaqtun nanigianganik ilaungituq humiliqaak talvuuna 1.6mi kilaamitanik, atauhirmikluuniit milemik, iglurpangnin, igluqaqtunik, allanikluuniit iglunin. Nanigiaqaqtukhaungitut hamani nayugaani.

Ilihimalutin maligaliqiqaqtuq nanigiaqagumik nanigiaqtunik.

Naunairyumigumaguvit, uqaqvigilugit anguhiqijitkut havagvianun. Uqaqatigivikhakkut naunaitkutit takunnaqtun uvani Avatiliqijikkut Havagviani qaritaujakkuurutaanihivaujautinun namainunlluuniin makpiraami.

###

Tuhaqtidjutikhanun Uqarvikhaq:

Alexandria Webb
Atan’ngujaq Tuhaqtipkaijini, Ilinniaqtuliriijitkut Ikajuqtiujunilu
Avatiliqijitkut Havagvia
867-975-7761
Awebb6@gov.nu.ca