You are here

2023 Nunallaani Halumaqhinikkut Naunaitkutikhamik Akitaqutaut

Maassi 30, 2023

Inungnun Tuhaqtitaujukhaq

2023 Nunallaani Halumaqhinikkut Naunaitkutikhamik Akitaqutaut

Upin’ngaaq tamaat, Kavamatkut Nunavunmi (GN) ikayuutauyut halumaqhinikkut akhuurutit tamaini nunallaani. Uvani ukiumi aulahimaarniaqtugut.

Havagviat Avatiliqiyitkut atuqhimaaquyut inulramiinun 18nik ataanilu tuyugianganik havakhimayut uvani ukium nunalaani halumaqhiyukharnik naunaitkutikharnik.

Atauhiq inulrammiuyuq hanaugaliuqtuq akimaniaqtuq baisikukmik, hilami tamajat puuqhimajut akimajullu piksamik pidjutiqarniaqtuq uumani ukiungani nunallaami halummarhinikkut akhuurhainikkut hunanik. Malrunguyut uuktuqtun pukuktauniaqtun akimayaangat hilami tamayaingit.

Akimayuq havaktauniaqtuq akhuurutigilugu aviktuqhimayumi tamaini nunallaani halumaqhinikkut. Piniaruknaqhiyuq piksanga piliurninnga atuliqtitauyukhaq avatinganik nungulaittumik unalu munariyumik iqqakuq igitakhat.

Maligahat hamma:

  • Naunaitkutap idjuhikhaa aktilaaghaa imaa 8.5 x 11inch titiraq.
  • Qaumajut kalait pijauluarumajut.
  • Uuktuqtun aadjiliuqtauyukhat tuyuqtaulutiklu Tyler MacIntyremun uvani tmacintyre@gov.nu.ca.
  • Ilauyut ukiuqaqtukhat 18nik ataanilu.
  • Tamaita tuyuqtauhimayut nanminirilirniaqtait GN-kut atuqtaulaaqtullu aallatqiiktunut makpiraaliuqhimajunut.

Akimadjutikhaq umikvikhanga Qitiqqautiyuq 7, 2023 5mungaqan. Qikiqtaalup Ubluqhiutaatigut.

Naunaiqyumirumaguvit, titiraqlugit qaritauyakkut Tyler MacIntyre uvani tmacintyre@gov.nu.ca hivayaqluguluuniit 867-975-7731.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatigivikhaq:

Lekan Thomas
Atan’ngujaq Tuhaqtipkaijini, Ilinniaqtulirinikkut Ikajuqtiuplunilu
Avatiliqiijitkut
867-975-7761
lthomas8@gov.nu.ca