You are here

HAVAAQHAT

Uumayuliqinikkut Ihivriurniaqtun

Tamna Uumayuliqinikkut Ihivriurniq havagviangit aulatitivakhimayut nallunaqtunik ilituginahuarniq ihivriurniq uumayuniklu munagidjutikharnik havaaqhat Una ilauqaqtuq pukuktuiniq, ihivriuniq, uuktuutikharnik tutquqtuiniq tamangnik nallunaqtunik ilituginahuarniq naunairutingnik Inuininlu ilihimayainik aulaniqaqtun talvuuna uumayuliqinikkut. Hivutunirmik nunalaani tigumidjutiqaqtuniklu katimayuarutigivaktaingit aulahimayut ikayuutigiyaangat talvani pivalliadjutikharnik munagidjutikharnik upalungairutikharnik, maligakhangit, munagidjutikhangitniklu atuquyauyut ihumagiyauyukhat tapkuninga Nunavut Uumayuliqiyikkut Munagiyut Katimayiit (NWMB). Tapkuat Uumayuliqiyikkut Ihivriurniq havagviat havaqatigivaktaingit Anguniaqtuliqiyikkut Katimayiit (HTOs), Aviktuqvingniitun Uumayuliqiyikkut Katimayiit (RWOs), Nunavut Uumayuliqiyikkut Munagiyut Katimayiit, minnguikviit munaqtiuyutlu katimayiit, tapkuat nunaqyuaptingni tamaat nunaqyuarlu munagiyiyiuyut havagvingit. Uumayuliqiyikkut Ihivriuqtiit havaktingit ihivriuqniaqtun nunanik atuqtauyukharnik uuktuutikhat, munagilugit nunani atuqtauhimayunik ayungnautiqaqtunik, pivalliadjutikharnik atuqtauyukhat taima pittiaqhugit uumayut uumayutlu nayukpaktaingit.

Uumayuliqiyikkut Aulatitidjutikhangit

Uumayuliqiyikkut Auladjutikhangit havagviangit aulaniaqaqhimayut uumayunik munagidjutikharnik nunalaani havagviani. Anguniaqtuliqiyingit qaffiuyunik avatingnin nunaptingni naunaiyaivaktun taima uumayut maligangit malikhautikhangitlu maliktauluaqliktun. Ukuat anguniaqtuliqiyingit havaktiuluaqtun katitirutikharnik nunalaangitni taima kaffiuyunik aulahimayunik havaaqharnik aulaniqaqtun atuqtauyukharnik tapkuninga atuqtauffaagiaqaqtun hanaqidjutikhat.

Anguniaqtuliqiyiit havagviqaqtun uumayuliqiyiit havagviani tamangni Nunavunmi nunalaani munagiyukhatlu ukuninga:

 • Akhurhaiyut atuqtauyukharnik maligat aulaniqaqtun talvuuna uumayunik avatiliqinikkutlu, ilauyut talvani Uumayuliqiyikkut Maligaq, Nunaptingnik Minnguirviingit Maligaq unalu Avatiliqinikkut Munagidjutikharnik Maligaq.
 • Akhurhaiyut atuqtauyukharnik kanatam maligangit taima munagidjutiqaqtun iqalungnik, imarmiutanik uumayut aulahimaaqtunik qupanuat, maiktakhangitlu ingilrutikharnik uumayunik tamaqyuqituniklu uumayut.
 • Upalungainiq aulatitinirlu nunami aulayukharnik avatingniitunik hanigaini.
 • Tunihimaaqtun naunaitunik tuhaadjutikharnik ikayuutikhat ikayukhimaaqtukharnik naunairutikharnik pukuktauyukharnik tapkuat piutikhainik Havagviat Avatiliqinikkut ihivriuqtunik hulilukaarutingnik.
 • Tunihimaaqtun ikayuutikharnik qiniqhianikkut aanaktuiyukharnik auladjutikharnik.
 • Havaqatigiplugit Anguniaqtuliqiyikkut atuqtukharnik ilihaiyaangatlu nunalaaniitunik uumayunik hanaqidjutikharnik.
 • Naunaiyaiyukharnik Havagviat Avatiliqinikkut maligat malikhautikhangitlu Nunavunmiunun atuqhimaaquplutiklu Havagvium havaaqhangit hanaqidjutikhangitlu.
 • Ikayukhimaaqhutik aulavikhangit tapkuninga amingniq akikhangit havaaqhat, ilauniqaqtun amingnik ihivriurniq niuvainikkutlu nunalaani anguniaqtunik.
 • Tunihimaaqtun tuhaayukharnik iliharvingni nunalaanilu katimayunik talvuuna uumayunik munagiyauyukharnik malikhautikharniklu.
 • Havakhimaaqtun amigaqhuutiqaqtunik uumyunik hanaqidjutikharnik taimaitutun itunik nakimayunik uumayut hanigainiitunik nunalaani.
 • Qiniqhimaaqtun amingnaqtunik uumayunik tuqutauvakhimayut.
 • Aulatitihimaaqtun kangikhidjutikharnik niuvailiqiyunik, havagvikyuangit, niuvailiqiyut, nunaqaqtunik iglukhangit naunaiyaiyaangat aulayut talvuuna Avatiliqinikkut Munagidjutikharnik Maligaq.

Naunaiqyumirumaguvit, pulaaqlugu Uumayunik Munagidjutikharnik Hanaqidjutikhangit 

Uumayunik Ighitaaqtuiyukharnik Havaaqhat

Havaqatigiplugit hamilaangit, Anguniaqtuliqiyikkut Katimayiit, anguhiqiyiit, nunalaanirmiutat, Havagviangit Avatiliqiyikkut uumayunik ighitaarutikhat havaqhangit aulayuhimayut tamangnun nallunaqtunik ilituqhainikkut Inuit ilihimayainik atuquyaangatlu qayangnairutikharnik atuqtaugiaqaqtuniklu aulayunik tamangni uumayunik inungniklu.

Uumayunik ighitaarutikhat havaaqhaq aulaniqaqtun imailiugiangat:

 • Ikikliyumirutikharnik ayungnautikharnik inungnin inuuhiangit uumayunin
 • Ikikliyumirutikharnik aihiruqtirutikharnik nanmniqaqtunik uumayunin
 • Ikikliyumirutikharnik nampangit amingnaqtunik tuqutauvaktun

Uumayunik Aihiruqtigiyut Maniktaqvikhangit Taimailiuqtaufaarnaitumik Havaaqhangit

Avatiliqiyikkut piqaqtun malrungnik havaaqharnik aulaniqaqtun munagidjutikharnik nanminigiyainik piutigiayinik Nunavunmiutat qayangnairutikharnik talvanga aihiruqtauhimayut uumayunin.

Tamna Uumayunik Aihiruqtigiyut Maniktaqvikhangit Havaaqhaq aulaniqaqtun maniktaqvikhauyuq inungnun akuktauvakhimayut maniiyaiyauvakhimayut uumayunin. Ilaugiaqagiangat uminga maniktaqvikharnik, inuit piyukhauyut ihuaqtunik atuqtakharnik taimailiuqtaufaarnaitumik hanaqidjutikharnik ilaunahuarnaitumiklu uumayunik aihiruqtauhimayunik nanminigiyainik. Akhurnaqtuq taima ilihimayukhat una havaaqhaq tamaat himautilimaituq akingat aulaniaqaqtun uumayunin aihiruqtauvakhimayunik, kihimi tuniyaangat Nunavunmiunun ilanganik hanaqidjutikharnik ihagiahungnairutikharnik hulilukaarutikharnik taimailiuqtaufaarnaitumik uumayunik aihiruqtauhimayunik.

Havaaqhangit Iniqhimayuq Titiraq 

Uuktuutikhat Uuktuutikhangitlu:

Uqagiirutikharnik Itqumayumik Hunaiqtauhimayunik

Maningnik Utiqtiqtukharnik Uuktuutikhaq

Tamna Uumayunik Taimailiuqtaufaarnaitumik Havaaqhaq aulaniqaqtuq havagianganik ayungnaitumik tapkuninga Nunavunmiunun piyaangat hanalrutikharnik, hunavalungnik ilihimayainiklu piqaqtukhat ikikliyumirutikharnik taimailiuqtaufaarnaitumiklu uumayunik aihiruqtauhimayunik angikliyumirutikharnik inungnik qayangnairutikharnik.

Nunalaani Anguniaqtuliqiyikkut Anguhiqiyiingitlu havaqatigiiktukhat aulatitiyaanganik uminga havaaqharnik: hivayagiaqaqtakkit kituliqaak naunairutikharnik.

Havaaqhangit Iniqhimayunik Titiraq:

Uuktuutikhat Uuktuutikhangitlu:

Naunaitun Uuktuutikhat

Havauhikhaq Tukhidjutikhaq Titiraq 001: Anngutikhanut Naunaiyainiq Iliuraihimaninnga

Havauhikhaq Tukhidjutikhaq Titiraq  002: Quarhalaarut hapukutaq avalu Iliuraihimaninnga

Havauhikhaq Tukhidjutikhaq Titiraq  003: Ilangani Atuqhimmaanginnaqtukhamik Quarhalaarut Hapukutaq Avalu

Havauhikhaq Tukhidjutikhaq Titiraq  004: Akhanut Pittailiniqmut Iliuraivikhat

HavauhikhaqTukhidjutikhaq Titiraq  005: Anngutikhanut Akhamit pittailitjutinik

Havauhikhaq Tukhidjutikhaq Titiraq  006: Tutquumavinga niqinik Pittailitjutauyuq

Havauhikhaq Tukhidjutikhaq Titiraq  007: Akhuurutininnganik Tamayat

Havauhikhaq Tukhidjutikhaq Titiraq 008 - Allat Havaaqhangit

Aulahimaarniq "Akharnin Qayangnairutikharnik" Nunavunmi

Talvuuna ukiakhaliqtuni, ukiakharnirmi taima tariuq imaq hikutinani, amigaitun Nunavunmiutat akuktauvakhimayut amigaitunik nanungnik tautukhimavaktainik nunalaamingnin. Kinguliuyut ukiungit, amigaitun anguniaqtit, iningnirit, nunalaanilu ilauyunik ilitugipkaivakhimayut amigairyumiliqtun inungnik - akharniklu ayungnautiqaqpaktun, taima akhangit aihiruqtiqhutik iglungnik itiqpaktun, niqainik piguhimayut iqakuukvingmilu, hanguyuniklu nunalaaptingni.Taima akhat aulahimaanginaqtun, apquhingit taima aulaniaqaqpaktun hanianun nunalaaptingnun, tautugumayunik kaaktuniklu hakugiktitivakhimayut nunagiyaingit atuqtangitnik. Una ayungnautigivaktain inungnun, taima akhat ighinarmanik nanminiqaqtunik inungnunlu qayangnairutikharnik. Uuktuutiqaqtun taima Nunavunmiutat pigiaqaqtun ikikliyumirutikharnik inungnik - akharnun ayungnautiqaqtunik.

Naqitlutin hamani ilanganik atugiaqaqtunik talvuuna aulayaangat "akharnin qayangnairutikharnik" Nunavunmi.

Akharnin Qayangnairutikharnik Hanaqidjutikhangit

Akharnin Qayangnairutikharnik Tangmaartilunik Titirauyaqhimayuq Titiraq

Qablunaaqtun/Inuktitut                              

Akuktaunahuaqtailidjavutin Akharnik Ayungnautikharnik talvani Nunalaani Titirauyaqhimayunik Titiraq

Qablunaaqtun/Inuktitut 

Qanuriliurutikhaq Takuguvit Akharnik Titirauyaqhimayuq Titiraq

Qablunaatut/Inuktitut

Aulaarniq Qayangnaitumik Nunavunmi Titirauyaqhimayuq Titiraq

Qablunaaqtun/Inuktitut