You are here

Uumayuliqinikkut Pivikhat

Uumayuliqiyikkut havagviangit piqaqtun amigaitunik allatqiinguyunik hanaqidjutikharnik pigiaqaqtunik. Naqitlugut qaritauyaliqdjutikhangit ataaniituq qunngiagianganik hanaqidjutikhangit katitiqhimayut ukuninganiitun katitiqviangani.

Nunavut Anguniaqtunik Qayangnairutikharnik Malikhautikhaq

Tamna Nuanvut Anguniaqtunik Qayangnairutikharnik Malikhautikhaq  havakhimayut tuniutinayaangat Nunavunmiuyut anguniaqtiit nunalaanilu ilauyunun naunairutikharnik talvuuna uumayunik aanniarutingnik, taimaitumiklu malikhautikharnik qayangnairutingnik pigiaqaqtun qanurlu hanaqiyaanganik aanniarutiqaqtunik uumayut.

Una havaaqhaq ihuaqtumik havaqatigiikhimavaktun akunganin Kanaitian Havaqatigiiltim Uumayuliqiyut Munarhiviangit (CCWHC) unalu Nunavut Kavaman, Havagviangit Avatiliqiyikkut. Ukuat havagviit havaqatigivaktun munagiyaangat inuuhiringit uumayut amigaitilaangitlu Nunavunmi. Nigiukhimayut una malikhautikhaq ikayuutiniaqtuq hanalrutikhaq qaritiyaangat Anguhiqiyiingit, Anguniaqtuliqiyikkut, nunalaani ilauyuniklu, uumayuniklu ihivriuqtiuyut ilauqatigiikpaktun ilaqatigiyaanganik ilihimayainik qunngiagianganik talvuna Nunavutim anginirmik uumayunik huraadjangit.

Aadjiliukhimayut uminga malikhautikhangit tuyuqtauvakhimayut tamangnun Anguniaqtuliqiyikkut tamangniklu uumayuliqiyikkut afisiangit talvani Nunavunmi. Ilitugipkaiyaangat nunalaaptingni uuminga malikhautikhaq, aulatitiyaangatlu atuqtakharnik talvuuna uumayunik inuuhirinikkut nunagiyaini, havagiaqaqtutin ayuiqhautikhagiaqaqtukharnik nunalaaptingnik talvuuna uumayunik inuurhinikkut anguniarnikkutlu qayangnairutingnik.

Una malikhautikhaq havakhimayuq pigiaqagiangat Qablunaaqtun kihimi inigiikhimayuq hadjamimun. Hivunikhavut uuminga hivulliuyuq hanaqidjutikhaq talvuuna Nunavut Anguniarnikkut Qayangnairutikharnik Malikhautikhaq havaaqhaq atuqtaukaffukhimayuq uuktuutikharnik tapfuminga malikhautikharnun. Tuyuqtauvakhimayuq tamangnun nunalaanun Nunavunmi, nigiuqhimayut taima piyaangat kiudjutikharnik ihumagiyainiklu, taima ilauyaangat hivunirmi ilauyukharnik malikhautikharni. Talvuuna aulahimaaqtunik atuqtakharnik nunani nunalaangitlu, nigiukhimayuniaqtugut katitigiyaangat nunalaani Inuiniklu ilihimayainik ilaugiaqaqtun ilauyukharnik malikhautikharnun. Tautuktitiumagamnuk piqagiangat hivunirmi numiktiqhimayumik Inuktitutun, Inuinnaqtun, Uiviitutunlu.

Nigikhimayugut ilipfingnin ihuarutikharnik talvuuna Nunavut Anguniarnikkut Qayangnairutikharnik Malikhautikhaq atuguminaqtun naunaiturlu.

Taima iniqhimayuq titiraq angivalaaqman, tamna malikhautikharnik mikiliyumikhimayuq qaffiunik katitiqvikharnun taima ihuaqtumik iliugaqtauyaangat qaritauyangnun:

Aulahimaarniq "Akharnin Qayangnairutikharnik Piqaqtukhat Nunavunmi"

Hamma ilanganik qanuriliurutikharnik taima havagiaqaqtakkit aulayaangat "Akharnin Qayangnairutikharnik" Nunavunmi.

  • Qillaminuaq ilitugipkaktauyukhat akhanik tautuguvit haniani nunalaaptingnik anguhiqiyiinun Anguniaqtuliqiyikkutnunlu

Qillaminuaq akhuqhutiklu kiudjutikharnik talvuuna akharnik hanianiituni nunalaaptingnik ikikliyumirutitiniaqtun aulayukharnik pigiaqaqtainik niqinik taimalu iniqtirutiqarniaqtuq utiqnaigianganik akhangit. Anguhiqiyikkut piqarniaqtun hanalrutikharnik taima atuguminaqtun qimalatitiyaangat akhangit taimaitunginaqhimaitumik hiqugaktunik hiquutmik hatkaanganikluuniit.

 

  • Inungnin ilauqatigiyaingit hivuniurutitiniaqtun nuyuikpaktun nunagiyainun!! Qanuriliuqtauyukhat akhat hanianiitun nunalaaptingnik.

 

  • Taima inuit qunngiarumainaqtun akharnik tikiutigaangamik nunagiyangnun hanianunluuniit nunalaanun iqakuukviqangnirmunluuniit, tikihaqtuliqtunik akhat piksaliutun qunngianginaqhugit nuyuiqpaktun.  Taima nuyuigaangamik akhat inungnin, ilitugivaktun taima inuit ighigiaqangitait taima ilautitiinaqpaktun akhanik upautitiinaqpaktun nunalaangit qakugunuagaangami.

 

  • Qimaqtailivakluhi niqqinik iqakuuniklu taima akhat pigiaqaqtainik.

Tutquiniaguvit niqqinik hilami, atuqlutin aihigulimaitumik quiqutmik matugiktumiklu.Taima akhat pigiaqagumik niqqinik talvani hanianiluuniit nunalaaptingni, hugiunaiqpaktaqqut qaigaangamik inungnun igluqpangnunlu. Akhat aulahimaarniaqtun qiniqlutik taimaitumik niqqikhahiunirmik.

 

  • Ighinaihuiqlutik huraadjat ilakuingit talvani hanianiluuniit nunalaani.

Uqaqqatigilugit Anguniaqtuliqiyikkut anguhiqiyiikutlu ilitagidjutikharnik nayugakhainik ihuaqtumik qimaiyaangat iqakugiangatluuniit huradjat ilakuinik. Ihuaqtun nayugakhaingit huradjat ilakuingit aihikuurutiniaqtun akhat nunalaaptingni pidjutikharnik.

 

  • Ihumaliuklutin hivunikharnik qanuq kiugiaqaqniaqaqtutin imailigaigumi.

Una ikayuutiniaqtuq amigakhungnaitumik ighiurutikharniklu taimalu angikliyumiqtitiniaqtuq auladjutikharnik havagianganik qayangnairutikharnik ihumaliugianganik. Naunaiqyumirutiqagumaguvit qanuq kiuyaangat akhat tikiutigumik, uqaqlugit anguhiqiyikkutnun anguniaqtuliqiyikkununluuniit.

 

  • Qauhimanahuaqpakluhi munagittiaqlugitlu nuttaqqahi.

Talvuuna akhat aulaligumik, uqautiuminaqtuq taima munagiyakhauyut nuttaqqat ulaqitilunik hilami pihuqatigilugitlu nuttaqqat akunganin igluit, iliharviit, allanunluuniit nayugainik nunalaaptingni.

 

  • Ilauyungnaiqluhi ighitaarutikhat atuligaigumik.

Kihiani ayuigiikhimaguvit ingilrutiqaguvitluuniit ighitaarutiqaguvit akharnik kiunahuaqtailutin akharnik tautuktaugaigumik. Qunngiaktun aulatitivaktun ayungnautikharnik inuhirnun talvuuna tamangnin akharnin tapkuningalu ighitaarutikhangit hanaqidjutikhangitlu atuligaigumik. Inuit ilauligaigumik ihualuangitumik nayugainik ihualuangitumik ikaakninikutluuniit ikikliyumirutiniaqtun ighitaarutikharnik hanaqidjutikhangit kiugiaqaqtunik unalu hivuliurutitiniaqtuq tuqutiginikkut akharnik.