Havaktingit

You are here

Estimates of Wolverine Density from Mark-Recapture DNA Sampling – Napaktulik Lake, Kitikmeot Region, Nunavut 2018-2019

Una ilitugidjutikhaq naunairutiqaqhimayuq qalvingnik (Gulo gulo) DNAnik nanigiaqvakhimayut aulatiffaaqhimayunlu nunamun ihivriudjutikharnik talvani Napaktulik Tahiani, Kitikmeot, Nunavunmi, aulatitihimayut naunairutikharnik amihuaryuit unalu amihuaryungit nallautiqhimayunik hivutunigaalukmik avikturvingmi munagidjutikharnik. Ilauhimayuq, munagidjutikharnik qalvingnik amigaitilaangat akhurnaqturlu ilagigamiut angitiugamik huraadjanik ihiviudjutikharnik munagidjutikharnik naunaiyaivakami tuktunik munagidjutikharnik. Qalviit naunairutiqaqtun huraadjat Ihumagiyauyukharnik talvuuna kanatami Huraadjat Ayungnautiqaqtun Maligaq (SARA) unalu akhurnaqtun pitquhiqaqtun maniliurutikharnik ilitquhiqaqhimayut anguniaqtauvakhimayut Inuinarnik. Una havaaqhaq havakpakhimayuq havaqatigiikhuta Kugluktuk Anguniaqtuliqiyit Katimayiingit (HTO). Atuqpaktugut idjuhiqharnik kangikhidjutikharnik qanurimangaangit nanminigiyauyuniklu ilitagidjutikahrnik qalvingnik taima DNAnik amiinik naunaitkutikhaqpakhutik pukuktauvakhimayut ilaungitunik talvuuna nallunaqtunik ilituginahuarnikkut aulayut ihivriudjutikharnik naunaitkutikharnik aulatitivakhimayut nunalaani anguniaqtiuyunik. Qiqailruq atulihaaliqtiluni talvuuna Qitiqqautiyurmun 2018mi - 2019mun, hanigaini havaqatigiiktunik pukukpakhimayut hunavalungnik hanigarni 154nik napaqutingnik niqihiqhimayunik tuktunik (Rangifer tarandus groenlandicus) Umingmakniklu (Ovibos moschatus) kanaarnik tipigikhautiqaqtunik upautauyaanganik. Tapkuat napaqutit ungahiqtilaaqaqtun taima 5X5nik kmnik (25 km2) avatilgit pingahunik 10nik ublunik upautauyukharnik talvuuna 4,000 km2nik hanigaini avatilgit tunnganirmi Napaktulik Tahiani.

Talvuuna atautimiitun, 22nik qalvingnik talvani (11F:11M) ilauvakhimayut talvuuna malrungnik ukiunganik ihivriudjutikhaqaqpakhimayut, 2018 ilauplugitlu 27nik qalvingnik 2019mi (13F:14M) ilitagiyauvakhimayut hivulirpaarmi 2018mi taimalu nangiaqtauvakhimayut 2019mi. Inikhavikhangit nanigiaqtauvingani (SECR) hanaqidjutikhangit atuqtauvakhimayuq nallautigianganik amigaitilaangat nunagiyainik. Qalviit nunami nayugaini angiktilaangit 3.10nik qalviinguyut/1000nik ungahiktilaaqaqtun (955 CI: 2.00-4.78) 2018mi unalu 4.14nik qalvingnik/1000nik ungahiktilaaqaqtun (95% CI: 2.78-6.18) 2019mi, taima allanguqtivyaangitumik talvuuna ukiungnanik. Ukuat SECRngit ukiuk tamaat nallautiqhimayut aulaniaqtun talvuunaluaq qalvingnun aihimavikhaqaqtunik nayugaini talvani DNAnik ihivriudjutikharnik avatiliqaqtunik. Naunaitkuhiqhimayaptingnik naunairutiqaqtun taima amihuaryungit qalviit talvani nayugaaniitunik avatiliqarvingmi naunairutiqakhimayuq amihuaryuingit hanigaini talvanilu atuqtauvinganik talvani avatiliqirmi nayugaani, taima munagidjutiqarniaqtun talvuuna ukuingani nallautirutikharnik nunami nayugainik nallautiqhimayunik. Allatqiiniqaqtunlu talvuuna anguhaluit arnarluitlu talvuuna aulaviingit nayugarni naunaiyagiikhimayunik 2018mi, kihimi naunailuaqhimavakhimayuq 2019mi.

Naunairutikhangit qunngiaktauhimayut aulavingit anguhaluit (24nik ungahiktilaaqaqtun) aadjikiivyaktumik naunaiqhimayuq arnarluit (23nik ungahiktilaaqaqtun) 2018mi, kihimi angikliyumiqhimaliqhuni 2019mi.
Qalviit talvani avikturviangani hanigainiitun aulainaqtun taima mikinirmi amihuaryungit taimalu naunairutiqaliqtun amigairyumiktumik qullirutiqaliqtun inungnik hulilukaaktunik talvuuna uyaraqhiuqtunik anguniaqtaunginaqtuniklu. Taima naunaitkutikhangit, uminga ihivriudjutikharnik, naunaitkuhiqtitivakhimayuq naunairutikharnik talvuuna qalviit nayugainik, atugiaqaqtun taima tuniyaangat amigaitunik naunairutikharnik piqagianganik hivunikharnik anguyauyukhat kiklivikharnik ikayuutiginiaqtunlu naunairutikharnik tapkuninga Nunavut Ayungnautiqaqtunik Ihivriuqtiuyut Katimayiinun (NIRB) ihivriudjutikharnik hanaqidjutingnik. DNAnik naunairutiqaqtunik ihivriudjutikharnik aituihimaarniaqtun ihuaqtumik akiligiaqaqtuniklu hanaqidjutikharnik munagiyaangat qalviit amihuaryuingit nunamiitunik aulahimaaqtunik. Taima ihuaqtumik ilitugidjutikharnik qalvingnik amihuaryuingit talvani hanigarni, atuquniaqtugut hivutunigaalukmik munagidjutikharnik ilauniqarniaqtun nunalaani HTOngit havagvingitlu. Una ihivriudjutikhaq naunairutiqarniaqtuq ihuaqtumik aulavikharnik ilauqatigiiktukharnik ihivriudjutikharnik havaaqhangit naunaiyaiyaanganik uumayuliqiyingit munaqtiuyunik.

Naunaitkutikhangit taiguangit: amihuaryuingit nallautiqhimayut, DNAngit, Gulo gulonik, Napaktulik Tahiani, Nunavut, hanirangit nanigiaqtauvingit aulaqtiffaaqhimayutlu, qalvik.

Category(ies):