Havaktingit

You are here

MUNAQHILIQIYITKUT

Nunalaani inuuhirinirmut uqaudjiyut

Munarhiliqinikkut Uqaudjitjutikhaittuq tadja.

Anaktautivikmit kuvigaqhimayunut ihuirutiyut uviluqhiurtunut Pangniqtuumi

Government of Nunavut News Room

Julai 19, 2019
Aanniaqtailinikkut Havagvia qajangnaqtukkut uqautijun Nunavunmiunnun uminnga niqimik...
Julai 15, 2019
Munaqhiliqiiyit tuhaqtittiumayait nunahimayut Qamanittuarmi aqiaruqliulirmiut nunamingni.
Julai 15, 2019
Munaqhiliqiyiit tuhaqtitiyut pugiqhiqlugu imaq tuhaqtidjut Iglulingmiunun.
Julai 11, 2019
Aanniaqtailinikkut Havagvia itqaumaqujait tamaita Qamanittuamiut, Kangiqlinirmiut, pirriqhiquplugin...
Julai 10, 2019
Havagviat Aanniaqtailinikkut munarijaqaqtut inungnut imaqautikhaannik titiraqhimajuq uumani...
Julai 02, 2019
Havagviup Aanniaqtiliqiyitkut qiniqhimaaqtun malrungnik ilauyukharnik talvani Munarhiliqiyukharnik...

Munarhiliqiviuyut Naunaitkut

Naqitlugu nunallaangnut paqittiyaami munarhiliqiviknik.

FAQ-Apiqhuutaulluaqpaktut

Tingmitikkut Aanniaiviliaqtunut Maligaq unalu ilaunahugiyakhaitut maliktakhanik naninnariaqaqtahi uuvani Munarhiliqiyikkut qaritauyakkurviani uvaluuniit hivayaklutit Munarhiliqiyikkut uvani:
Aanniartunut Pitjutikhat

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

Havaakkut Atia

Hamanli Amiqnaqpiaqtuq inikhaq, pitquyauhimaniqaqtuqlu naammaktumik Ihuinnaaqpakhimanikkut Ihivriurutimik Titiraqmik. Una havakhaq pilaqnia angmaumayuq tamaitnut tukhigaqtunut. Atani munagiyauyut...
Takuyaqtuqlutit Kanatapta ukiuqtaqtumi avatanik. Aghalliaqaqtuq alianaqtunik, tatqiagikhivakltuqlu, autiqaqtuqlu ukiuriktuqlu nunani. Ihuaqutauyut hivituyut ukiungani unnuat, upingakhamilu,auyamilu...
Una havaakhaq ihumagiyauyuq pitjarikhaaqpiarniqaqtuq havaak pitquyauhimayuqlu ihuinaaqpakhimainnikkut Inuinnarnikkut Naunaitkutumik uumingalu Akinialaittunun Naunaitkutimik. Una havakhaq pilaqnia...