Havaktingit

You are here

MUNAQHILIQIYITKUT

Nunalaani inuuhirinirmut uqaudjiyut

Munarhiliqinikkut Uqaudjitjutikhaittuq tadja.

Anaktautivikmit kuvigaqhimayunut ihuirutiyut uviluqhiurtunut Pangniqtuumi

Government of Nunavut News Room

Januali 22, 2020
Higaan'nguat puujuqaqtut aturiami qajangnaqpiaktut aannialaqinnaqtut. Higaan'nguat puujuqaqtut...
Januali 13, 2020
Katimaqatigilugit Munaqhiliqiiyitkut ikayurlugin Tipaakuq Ikiliyuumiqlugu Tatqiqhiut!
Januali 07, 2020
Nunavutip nutaaq Inungnut Aanniartailidjutikhamut Maligaq atuqtauliqniaqtuq talvani Ubluqtuhivia 1,
Tissaipa 20, 2019
Uvani haalitairvingmi, Havagviangit Aanniaqtailiqiyitkut itqaumaquyut inungnun tamainun...
Tissaipa 13, 2019
Nakuutqiaq aaniaqtailidjutikhaq ilingnun ilangnunlu qalangningmun uvani ukiumi kapuqhiqluhi.
Tissaipa 10, 2019
Munarhiliqiyitkut qayagitquiyut niqinik utiqtiffaaquyauyunik ukunanga Canadian Food Inspection...

Munarhiliqiviuyut Naunaitkut

Naqitlugu nunallaangnut paqittiyaami munarhiliqiviknik.

FAQ-Apiqhuutaulluaqpaktut

Tingmitikkut Aanniaiviliaqtunut Maligaq unalu ilaunahugiyakhaitut maliktakhanik naninnariaqaqtahi uuvani Munarhiliqiyikkut qaritauyakkurviani uvaluuniit hivayaklutit Munarhiliqiyikkut uvani:
New Public Health Act FAQ body { background-color: #f0f0f0; font: 1em/162% verdana, arial, helvetica, sans-serif; } h1 { text-align: center; } #

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

Havaakkut Atia

Hamna havaakhaq ikayuqtiuvaktuq ayuiqhattiakhimayunut ihumaliqhimayunut aanniaqtunik, ayuridjutigihimayainik ippiralimaikhugit imatullu ihumaliqattaqtunik aanniarutiqaqtunut ikayuqtauvikhanik...
Una Akhuurutigiyauyumik Ihumamitigut Havaakhaq piqaqtukhaqlu Paliihimatkunnit Naunaitkutanik Ihuinaangittumik naunaitkutaqarluni,  piqarlunilu  Hakuikhimaittumik Havaktaaqtumik...
Takuyaqtuqlutit Kanatapta ukiuqtaqtumi avatanik. Aghalliaqaqtuq alianaqtunik, tatqiagikhivakltuqlu, autiqaqtuqlu ukiuriktuqlu nunani. Ihuaqutauyut hivituyut ukiungani unnuat, upingakhamilu,auyamilu...