Havaktingit

You are here

MUNAQHILIQIYITKUT

Nunalaani inuuhirinirmut uqaudjiyut

Munarhiliqinikkut Uqaudjitjutikhaittuq tadja.

Anaktautivikmit kuvigaqhimayunut ihuirutiyut uviluqhiurtunut Pangniqtuumi

Government of Nunavut News Room

Maassi 19, 2019
Hepatitis A aanniarut aulayuituq huli Igluligaaryungmi.
Maassi 11, 2019
Nunavut Kavamangat Munaqhiliqiyitkut ilitugipkaiyumayut Nunavummiunun nainaiyaqtakhait nakukpata...
Maassi 05, 2019
Aanniaqtailinikkut Havagvia ilitturipkarumayait nunaqaqtunik Taloyoakmi qinmit tiriganniatlu...
Maassi 04, 2019
Qiqaiyalirvia Nigittiaqnikkut Tatqiqhiut! Tamaat Kantami, nunallat upalungaiyailiqtut...
Maassi 04, 2019
Munaqhiliqiiyitkut qayagiquyait Nunavunmiut amigaikyuummikpallaangmatta puvakkut...
Maassi 01, 2019
Munaqhiliqiyitkut qayagitquyiyut niqinik uttiqtitquyauyut tuyuutauyuq Canadian Food Inspection...

Munarhiliqiviuyut Naunaitkut

Naqitlugu nunallaangnut paqittiyaami munarhiliqiviknik.

FAQ-Apiqhuutaulluaqpaktut

Tingmitikkut Aanniaiviliaqtunut Maligaq unalu ilaunahugiyakhaitut maliktakhanik naninnariaqaqtahi uuvani Munarhiliqiyikkut qaritauyakkurviani uvaluuniit hivayaklutit Munarhiliqiyikkut uvani:
Aanniartunut Pitjutikhat

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

Havaakkut Atia

Una Qayagikpiaktumik Havaakhaq nakuuyumik Ihuinaarutinut Naunaiktauyakhaq, unalu Qayangnariakhaanut Naunaikhidjutikhaq piyauyakyhat. Havaakhaq angmaumayuq tamainut uuktuqtunut. Atanirilugu...
Hamanli Amiqnaqpiaqtuq inikhaq, pitquyauhimaniqaqtuqlu naammaktumik Ihuinnaaqpakhimanikkut Ihivriurutimik Titiraqmik. Una havakhaq pilaqnia angmaumayuq tamaitnut tukhigaqtunut. Atani munagiyauyut...
Exp. Date: Maassi 29, 2019
Una Havaariyauyuq Ukpiriniqmut nakuuyumiklu Ihuinaarutaungittumik Naunaitkutamik Naunaiyainiq ihariyauyuq. Una havaakhaq angmaumayuq tamainnut uukturumayunut. Ataniqaqluni Naunaiyaivikmi...