Employés

You are here

ᓂᖃᐃᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᓄᓇᕘᒥ

ᓂᖃᐃᓱᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᑭᖑᓪᓕᖅᐹᖑᒡᒍᕗᖅ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᓄᑐᐊᖑᒐᓗᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᓂᕆᔭᒃᓴᖃᖁᓪᓗᒋᑦ ᖃᐅᑕᒫᖅᓯᐅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒡᓗᓯᐅᑎᓄᑦ ᐱᔭᐅᔭᕆᐊᓕᖕᓄᑦ ᑎᓕᐅᖅᑐᐃᕙᒃᖢᑎᒡᓗ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᐸᒃᑐᓂᒃ ᐃᒻᒥᖕᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᑎᑦᑎᓇᓱᐊᖅᖢᑎᒃ. 

 

http://www.edu.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPage.aspx?page=37

Contact Name: 
Department of Education
Phone: 
(867) 975-5600