Employés

You are here

ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᓯᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᖅ - ᐃᒡᓗᓕᒃ

ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐊᓕᐊᓇᐃᒍᓱᒃᐳᑦ ᒪᓂᒻᒪᐃᔪᓐᓇᕐᒪᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓗᑎᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓯᓐᓈᖅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ ᐅᑯᓂᖓ ᐱᓕᕆᑎᑕᐅᓗᑎᒃ:

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᓕᕆᐊᖑᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᑦ
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᕈᑖ
ᓯᕗᒧᐊᖃᑎᒌᑦ ᐱᓕᕆᐊᖏᑦ: ᐃᓕᓴᐃᓂᖅ, ᓯᕗᓕᖅᑎᒃᓴᑦ, ᐊᓯᖏᓪᓗ…
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᖅ
ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ
ᐃᒡᓗᓕᕆᓂᖅ
ᐊᑭᓕᐅᓯᐊᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔫᓯᐊᑦ
ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᓄᑦ ᖃᐅᔨᔭᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓄᓪᓗ ᒪᓕᒐᖅ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ

ᑎᑭᑕᐅᓇᓱᖕᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᑲᑎᒪᓯᓐᓈᖅᑐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᓗᐊᒃᑲᓐᓂᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᑎᒋᕙᒃᑕᖏᓐᓂᒃ.

ᐃᓚᐅᔪᒪᓂᐊᕐᓗᓂ ᑕᑕᑎᕆᐊᓖᑦ ᐱᔭᐅᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐅᐸᒍᑎᖅᑳᖅᑐᓄᑦ

 ᐃᓕᖁᓯᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᑎᑕᐅᒋᐊᕐᓂᖅ

ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓕᖁᓯᖏᑕ ᑐᙵᕕᖏᑦ
ᐃᓄᐃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑐᖃᖏᑦ
ᑕᒪᑉᑕ
ᐱᖁᓯᐅᔪᓂᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᓂᖅ

Date de début: 
avril 08, 2014
Date de fin: 
Mercredi, avril 9, 2014
Lieu: 
NCC Building
Collectivité: 
Igloolik
Région: 
Qikiqtaaluk
Nom du contact: 
Solomon Awa
Date limite d’inscription: 
Mardi, mars 25, 2014
Courriel: 
Numéro du contact: 
975 6292
Télécopie: 
975 6245

Formulaire de demande

Le formulaire doit être téléchargé, imprimé, rempli, signé par l’employé(e) et le superviseur de l’employé(e). Les inscriptions sont acceptées selon l’ordre d’arrivée.