Employés

You are here

ᐃᒪᕐᒥᒃ ᖄᓚᑦᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖁᔭᐅᔪᑦ − ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᕐᒥ ᔫᓂ 26,

26 juin 2019 


ᐃᓄᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᓕᖁᔭᐅᓇᑎᒃ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᑎ

ᐃᒪᕐᒥᒃ ᖄᓚᑦᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖁᔭᐅᔪᑦ − ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᕐᒥ


ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᑲᑕᖁᔨᔾᔪᑎᒥᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᕗᑦ ᕼᐋᒪᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᖃᒪᓂ'ᑐᐊᕐᒥ.

ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᒪᕐᒥᒃ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᑲᑕᖁᔨᔾᔪᑎᒥᒃ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᕗᑦ ᕼᐋᒪᓚᒃᑯᓐᓄᑦ ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒻᒥᑦ.ᑖᓐᓇ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᒦᑦᑐᖃᖁᓇᒍ ᐱᔾᔪᑎᖓ ᐃᓱᖅᑐᒻᒪᕆᐅᓂᖓᓄ (ᐃᓱᖅᑐᖅ ᐃᒥᖅ) ᐃᓱᓂᖓᓄᑦ.

ᐃᒥᕐᒥᒃ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᑲᑕᖁᔭᐅᔪᑦ ᐃᒥᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓕᒫᓂᑦ ᖃᓛᖅᑎᓯᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ 1-ᐃᑲᕌᕈᓯᕐᒥᑦ ᑭᒡᓕᖃᓗᒍ.

ᐃᒥᓕᒫᑦᑎᐊᑦ ᖃᓛᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓪᓚᕆᒃᐳᑦ ᐅᑯᓄᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᐊᕈᑎᒃ:

  •  ᐃᒥᕐᓂᐊᕐᓗᒍ;
  •  ᐊᒫᒪᒃᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᓄᑕᕋᓛᓄᑦ;
  •  ᐃᒥᒐᒃᓴᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᓂᓚᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓗᓂᓗ;
  •  ᓰᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓰᕐᓇᖏᑦᑐᓂᒡᓗ ᐱᕈᖅᑐᕕᓂᕐᓂᑦ ᐃᕐᕈᖅᑐᐃᓂᐊᕐᓗᓂ;
  •  ᓂᖅᖠᐅᕐᓂᐊᕐᓗᓂ; ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ
  •  ᑭᒍᑎᓯᐅᕐᓂᐊᕐᓗᓂ


ᐃᒥᕐᒥᑦ ᖃᓛᖅᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ ᐅᒃᑯᓯᒻᒧᑦ ᖃᑦᑕᕐᒧᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᒐᐅᑉ ᖄᖓᓂᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑉᐳᔾᔭᖅᑐᒧᑦ ᐆᓇᖅᓯᑦᑏᔾᔪᑎᒧᑦ ᐃᒻᒥᓂᒃ ᖃᒥᓲᖑᙱᑦᑐᒧᑦ.

ᖁᓛᓂ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᓄᑦ ᐃᒥᖅ ᖃᓛᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᖃᙱᑦᑐᖅ.

###

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ:

ᕗᐊᓐᑎ ᕼᐊᓗᓇᓐ
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ
ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ
(867) 975-6048
WHalonen@gov.nu.ca

 

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca
News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca.
Tuhaqtaghat ittut Inuktitut, Qablunaatitut, Inuinnaqtun Uiviititullu talvani www.gov.nu.ca.
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca.
ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ